Urbanistická štúdia rozvoja Slovensko-maďarského prihraničného územia

Pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky bola v rokoch 2016-2017 spracovávaná Spoločná urbanistická štúdia rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia (ďalej len ako “štúdia”). Inštitút priestorového plánovania bol zodpovedný za spracovanie štúdie za slovenskú časť hranice, pričom práce za maďarskú časť územia zastrešoval LECHNER TUDÁSKÖZPONT (znalostné centrum pre architektúru, inteligentné mestské a regionálne plánovacie služby v Maďarsku). Jedná sa o aktivitu realizovanú v rámci činnosti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany životného prostredia a ochrany prírody, pracovná skupina pre oblasť územného plánovania.

 

Doprava fosílneho paliva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

 

Spoločným cieľom štúdie slovensko-maďarského prihraničného územia bola:

  • aktualizácia vzájomných poznatkov v oblasti územného plánovania oboch susediacich krajín,
  • koordinácia slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce z hľadiska základných demografických, sociálnych a ekonomických východísk podmieňujúcich územný rozvoj,
  • z hľadiska rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry a
  • ochrany životného prostredia a ochrany prírody.

Jednou z priorít bolo aj posúdenie územných plánov a plánov regionálneho rozvoja z hľadiska podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce.

Štúdia zhodnotila spoločné príležitosti a možnosti územného rozvoja slovenského a maďarského prihraničného územia v súlade s aktivitami regionálnych a miestnych inštitúcií, získanie komplexných poznatkov o možnostiach a limitoch rozvoja prihraničného územia, o koordinácií územných prejavov odvetvových a prierezových zámerov.

Štúdia obsahuje zoznam odporúčaní pre rozvoj prihraničných regiónov, najmä z hľadiska vzájomného zosúladenia výhod pre spoločnú spoluprácu v územnom rozvoji, ktorý má zabezpečiť územnú súdržnosť v rozvoji dopravnej a technickej infraštruktúry, sociálnu súdržnosť, spoločnú ochranu a využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Textové aj grafické výstupy štúdie 

(budete presmerovaný na stránku Ministerstva dopravy a výstavby SR)

 

Pre účely spracovania Štúdie bola, ako podporný nástroj, vytvorená on-line GIS aplikácia, ktorá obsahuje 4 mapové výkresy spoločného cezhraničného územia:

  1. Širšie vzťahy 1:200 000
  2. Komplexný urbanistický návrh 1:50 000
  3. Dopravná a technická infraštruktúra a hospodárske aktivity 1:50000
  4. Chránené územia a kultúrnohistorické pamiatky 1:50 000

 

Podiel jednotlivých sektorov podľa počtu registrovaných podnikov

 

 

Vymedzenie cezhraničných regiónov za účelom podrobnejšieho skúmania