TransHUSK

Informácie o projekte

Názov: Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na slovensko-maďarskej hranici (akronym: TransHUSK)

Vedúci partner projektu: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Maďarsko)

Hlavný cezhraničný partner: Inštitút priestorového plánovania (IPP)

Program: Interreg V-A Slovak-Hungary 2007-2013 (Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013)

Termín realizácie: od 09/2012 do 06/2014

Rozpočet IPP: 132 400,00 EUR

Popis projektu: 

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko na roky 2007-2013. Celkovým cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného systému verejnej dopravy v pohraničnej oblasti medzi Slovenskom a Maďarskom na podporu udržateľnej dopravy v cezhraničných regiónoch. Projekt začal 1. septembra 2012 a trval po dobu 22 mesiacov.

Nasledujúce aktivity boli realizované partner projektu:

 • Act02: Analýza problému a vypracovanie vzájomnej metodiky pre výskum – spolupráca na doladení metodiky projektu. Spolupráca v definovaní metód dopravných prieskumov – oblasť verejnej dopravy. Spolupráca v definovaní metód dopravných prieskumov – oblasť individuálnej dopravy. Vytvorenie metodiky prieskumov domácností.
 • Act03: Prieskum na hraničných priechodoch a prieskumov domácností – príprava podkladov pre výskum (komunikácia s políciou, správcami ciest, dopravnými spoločnosťami). Oba prieskumy (dopravný prieskum a prieskum domácností) boli realizované v priebehu októbra a novembra 2013. Dopravný prieskum sa konal v Medveďove, Komárne, Štúrove a Milhosti. Prieskum domácností sa konal v Košiciach, Košice-okolie, Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda na slovenskej strane záujmovej oblasti.
 • Act04: Vytvorenie databázy potrebnej pre cezhraničné cestovanie – Špecifikácie jednotných ukazovateľov z tejto oblasti. Dokončenie zoznam ukazovateľov. Zber dát (indikátory) pre územie na NUTS3, LAU1 a LAU2 na slovenskej časti hranice (časť demografia, štruktúra osídlenia, doprava, hospodárstvo, trh práce). Dopyt dáta z externých inštitúcií (inštitúcie informácií a prognóza vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej agendy a starostlivosti o rodinu).
 • Act05: Analýza dát – identifikácia strategických a rozvojových politík, dokumentov na území Slovenska. Vypracovanie skúmaných analytických častí projektu (slovenské územie) – demografia, štruktúra osídlenia, dopravy, hospodárstva a na trhu práce. Tvorba grafov. Mapovanie existujúcich právnych predpisov.
 • Act06: Príprava SWOT analýzy pre slovenskú časť (kraje) skúmaného územia (Trnava, Nitra a Košice). Príprava SWOT analýzy pre celú slovenské časti skúmanej územia. Príprava Stromu problémov pre územie kraja Trnava, Nitra a Košice. Vypracovanie spoločnej SWOT analýzy (SK-HU cezhraničná oblasť záujmu).
 • Act08: Popis zainteresovaných strán a identifikácia zúčastnených strán. 6 rozhovorov so zúčastnenými stranami bolo ukončených.
 • Act09: Rozvoj metodiky dopytového modelu verejnej dopravy. Spolupráca vo vývoji metodiky dopytového modelu po doprave.
 • Act10: Stanovenie spoločných cezhraničných cieľov – spoločné ciele a celkový cieľ boli definované a schválené v priebehu Jan.-Apr. 2014.
 • Act11: Scenáre a testovanie – vymedzenie troch typov scenárov (optim., pesim. a real.) bolo vykonané a schválené Jan.-Apr. 2014.
 • Act12: Stratégia rozvoja – celkový cieľ, 4 konkrétne ciele a 16 prevádzkových cieľov bolo definovaných v priebehu Jan.-Jún 2014.
 • Act13: Štúdia uskutočniteľnosti – merateľné ukazovatele boli vymedzené, boli stanovené potrebné podmienky a limitujúce faktory.
 • Act14: Akčný plán – 4 akčné plány boli vypracované, jeden pre každú oblasť záujmu (Györ – Dunajská Streda, Komárom – Komárno, Esztergom – Štúrovo a Gönc – Košice). Spoločne bolo identifikovaných 26 návrhy projektov. Akčný plán bol prerokovaný a bol dokončený počas stretnutia zainteresovaných strán v každej oblasti záujmu (máj-jún 2014).
 • Act15: Záverečná konferencia – sa konala v máji 2014. Konferencia sa konala v Patinciach (neďaleko Komárna). Počet účastníkov bol cca. 120. Konečné výstupy boli prezentované. Panelová diskusia bola usporiadaná.
 • Act16: Projektové riadenie – účtovníctvo, príprava podkladov pre nakladanie s verejnými financiami. Boli vypracované štyri partnerské správy projektu.
 • Act17: Publicita – Príprava dokumentácie pre webové stránky projektu (http://transhusk.hu/sk), pre publicitu projektu. Letáky a prezentujúci materiál boli pripravené v rámci záverečnej konferencie. Mediálna publicita (TV-spot a regionálne novinové články) bola poskytnutá.
 • Act18: Preklady a tlmočenie: Výstupy projektu boli preložené do slovenčiny. Bolo zabezpečené tlmočenie projektových stretnutí, seminárov a počas záverečnej konferencie.

Viac info o projekte a jeho výstupoch nájdete tu: http://transhusk.eu/