Manuál pre zriaďovanie bike-sharingu

Manuál pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkovacích systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy (ďalej aj ako „Manuál“) bol vypracovaný Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s externými špecialistami z Inštitútu priestorového plánovania. Manuál bol zostavený v priebehu mesiacov jún a júl v roku 2017.

Zámerom úlohy bolo zmapovanie potenciálu rozvoja služieb v oblasti turizmu využívajúceho udržateľnú a ekologickú dopravu.

Hlavným cieľom dokumentu je poskytnutie návodu jednak pre subjekty zaujímajúce sa o rozvoj služieb verejných požičovní bicyklov (bike sharing) od jeho plánovania, založenia po prevádzkovanie v mestách a obciach pozdĺž celého toku Dunaja ako aj pre subjekty, ktoré na svojom území, v spolupráci s partnermi poskytujúcimi služby verejnej dopravy, chcú podporovať rozvoj cyklistickej infraštruktúry a zabezpečovať tak zvýšený komfort pri preprave bicyklov v hromadných dopravných prostriedkoch. Manuál zároveň poskytuje prehľad možností riešenia parkovacích systémov pre bicykle a  podmienok ich realizácie.

Súčasťou dokumentu sú aj príklady dobrej praxe z Európy (a zo sveta), ktoré je možné aplikovať v krajinách Podunajskej oblasti. Dokument zároveň slúži ako východisko štrnástim medzinárodným partnerom projektu TRANSDANUBE.PEARLS, ktorým vytvára koncepčný rámec pre následnú implementáciu konkrétnych aktivít na spracovanie ich regionálnych rozvojových štúdií.Samotný dokument je rozdelený na 3 časti.

  1. BIKE RENTAL sa venuje problematike verejných požičovní bicyklov.
  2. BIKE PARKING poskytuje prehľad možností riešenia parkovacích systémov pre bicykle a  podmienok ich realizácie.
  3. BIKE CARRIAGE sa zameriava na prepravu bicyklov v hromadných dopravných prostriedkoch s dôrazom na udržateľnú verejnú dopravu.

 

    

 

Každá z týchto troch častí obsahuje nasledujúce informácie: identifikáciu príkladov dobrej praxe v rámci Európy, prehľad rámcových podmienok realizácie, identifikovanie požiadaviek cieľových skupín, stručný prehľad možností pre implementáciu, prehľad odporúčaní pre prípravu, implementáciu a monitorovanie, identifikáciu kľúčových faktorov úspechu, zoznamy dotknutých subjektov, prehľady obdobných projektov ako aj odporúčania pre vyhodnocovanie pilotných aktivít.