Program rozvoja mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016-2020

V roku 2016 Inštitút priestorového plánovania vypracoval spolu s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto strategický rozvojových dokument mestskej časti a to konkrétne Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto časti na roky 2016-2020. Jedná sa o strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, aktualizácia z roku 2014), zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku (PHSR BSK na roky 2014-2020) a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (v tomto prípade ÚPN hl. m. SR Bratislavy a územné plány zón na území MČ). Pri vypracovaní boli zároveň zohľadnené ciele a priority PHSR hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020.

Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto časti na roky 2016-2020 zadefinoval 12 prioritných oblastí, ktorým sa bude mestská časť v najbližšom období venovať a to:

 1. Rozumné využitie verejných priestranstiev a moderné zariadenia verejnej vybavenosti
 2. Ochrana prírody, verejnej zelene a podpora prispôsobovania sa zmenám klímy vrátane predchádzania súvisiacim rizikám
 3. Kvalitná technická infraštruktúra
 4. Rozvoj ľudského kapitálu
 5. Dáta, informačné technológie a digitalizácia
 6. Kvalitná cestná infraštruktúra a udržateľná mobilita
 7. Efektívna miestna správa
 8. Bezpečné prostredie
 9. Podpora participácie občanov
 10. Podpora sociálneho začleňovania
 11. Rozmanité kultúrne a voľnočasové aktivity
 12. Kreatívne a inovatívne podnikateľské prostredie

 

Kompletné textové výstupy vrátane príloh

(budete presmerovaný na stránku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto)

 

Informačný systém PHSR

Počas spracovania dokumentu, ako podporný nástroj, bol vytvorený geografický informačný systém vo forme on-line aplikácie. Aplikácia je prístupná z on-line prostredia a umožňuje kalkulovať a prezentovať  vybrané informácie o riešenom území mestskej časti. Zároveň slúži ako podpora pri informovaní a publicite pre verejnosť.

 

Ukážka výstupu z Informačného systému PHSR