Na Plánovacom portáli IPP bola pridaná nová mapová služba za územie mesta Senec

Služba obsahuje geografické informácie za tieto oblasti:

  • prehľad zariadení občianskej vybavenosti,
  • informácie o doprave (parkovanie, verejná doprava, zaťaženie ciest),
  • údaje z oblasti cestovného ruchu (cyklotrasy, zariadenia, pamiatky),
  • základné socioekonomické informácie vo forme kartogramov (demografia, domový a bytový fond),
  • WMS – ÚPN mesta Senec, Koncept 2014 – výkres verejného dopravného vybavenia.

 

Link na aplikáciu: Informačný systém PHSR mesta Senec