Samostatná aplikácia ÚPN R TTSK do informačného systému

Inštitút priestorového plánovania v priebehu roku 2017 vypracoval pre Trnavský samosprávny kraj úlohu „Samostatná aplikácia ÚPN R TTSK do informačného systému“.

Predmetom úlohy bolo spracovať:

  • digitálnu aplikáciu čistopisu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (AUREX spol. s.r.o.; 12/2014) v podobe Geografického informačného systému prostredia softvéru ArcGis verzie 10.4 alebo novšej a
  • grafická časť Územného plánu Trnavského samosprávneho kraja vo funkčnom formáte .mxd softvéru ArcGis, vrátane všetkých vrstiev s ich grafickou, ako aj atribútovou (databázovou) nadstavbou v dohodnutom formáte, ako napr. shapefile (.shp), file geodatabase (.gdb) alebo personal database (.mdb).

Pričom spracovanie čistopisu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja zahŕňalo nasledovné výkresy:

  1. Výkres širších vzťahov
  2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
  3. Výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia
  4. Výkres koncepcie verejného technického vybavenia – Vodné hospodárstvo
  5. Výkres koncepcie verejného technického vybavenia – Energetika, telekomunikácie, informačné siete a ich zariadenia
  6. Výkres ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
  7. Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely
  8. Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Súčasťou prác bolo aj sprevádzkovanie a nainštalovanie GIS ÚPN R TTSK na počítačoch pracovníkov odboru územného plánovania a životného prostredia a zorganizovanie troch seminárov v trvaní 3 hod. pre 5 pracovníkov, na ktorých budú pracovníci úradu formou interaktívneho workshopu s aplikáciou oboznámení a zaškolení pre jeho ďalšie využitie v praxi.