Nový územný plán mesta Modra

V priebehu novembra 2018 boli zo strany „Inštitútu priestorového plánovania“ zahájené práce na tvorbe nového územného plánu pre mesto Modra.

Práce odštartovali prípravou analytickej časti tvorby územného plánu (etapa Prieskumy a rozbory).

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vypracovanie úplne nového dokumentu harmonogram prác môže trvať 3 až 4 roky.

Zodpovedným riešiteľom je autorizovaný architekt Ing. arch. Ľubomír Klaučo

Hlavným riešiteľom a koordinátorom úlohy je Ing. arch. Marek Adamczák