Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobility v Bratislave

Inštitút priestorového plánovania v priebehu roku 2018 (august až november), v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu, vypracoval „Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobility v Bratislave“.

Podnikateľský plán popisuje:

  1. súčasný stav služieb v oblasti poskytovania informácií o službách udržateľnej mobility na území Bratislavy (ktoré pozostávajú najmä zo služieb turistických informačných kancelárií (TIK), zákazníckych centier ZSSK a DPB a centier dopravcu REGIOJET),
  2. ponuku služieb, ktoré by sa v tejto oblasti mali poskytovať (o. i. informácie o možnostiach dopravy verejnou dopravou, tipy a odporúčania na zníženie cestovných nákladov a času cestovania ponukou alternatív, poradenstvo pre špeciálne ponuky poskytované mestom alebo regiónom, predaj lístkov (najmä na región prepravu), možnosti prenájmu (elektro) bicyklov a doplnkov pre bicykel, plánovanie výletov, exkurzií a turistických trás udržateľným dopravným prostriedkom),
  3. základné prevádzkové požiadavky pre zriadenie centra na poskytovanie informácií o udržateľnej mobilite (požiadavky na personál, dostupnosť a otváracie hodiny, vybavenie, vzdelávanie a tréningy),
  4. možnosti lokalizácie takéhoto centra na území hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň dostupné finančné zdroje pre realizáciu a udržateľnosť takéhoto centra.

V rámci grafickej časti boli spracované výkresy (mapové výstupy) vo forme širších vzťahov (M 1:25 000), priestorových a funkčných väzieb riešeného územia (M 1:5 000) a grafiky nad katastrálnou mapou (M 1:1 000).

Vhodné lokality boli vyberané s ohľadom na výhodnú polohu z hľadiska cykloturistiky a pešej turistiky, dostupnosti k významným prestupným dopravným uzlom alebo k turistickým zaujímavostiam a to aj po zohľadnení vlastných znalostí, skúseností a predbežného terénneho prieskumu spracovateľa ako aj výsledkov podrobnejšej GIS analýzy. Výsledkom bol výber TOP6 lokalít: Propeler, Hlavná stanica, ŽST Petržalka, TIK Klobučnícka, Most SNP (Staré Mesto) a Hodžovo námestie. Tieto lokality môžeme hodnotiť ako vhodné lokality pre zriadenie centra mobility.

Následne boli, na základe výsledku analytickej časti a po zohľadnení interview a prerokovaní s kľúčovými aktérmi, pre jednotlivé prípady, odporučené nasledovné riešenia:

Pre 1. prípad, kedy existujúca Turistická informačná kancelária (TIK) rozšíri ponuku svojich služieb o poskytovanie služieb ohľadom možností udržateľnej mobility v regióne:

  1. Rozšírenie ponuky služieb poskytovaných v rámci TIK Klobučnícka (dve alternatívy).

Pre 2. prípad novozriadeného Informačného centra mobility, ktoré v predošlom období nefungovalo ako TIK:

  1. Zriadenie Informačného centra mobility v rámci lokality Propeler (Alt.1: Budova Propeleru)

Pre jednotlivé prípady sú zároveň stanovené kroky, ktoré by sa mali následne realizovať (ktoré zahrňujú potrebu ďalších rokovaní, obstaranie technického vybavenia, zabezpečenie personálnych kapacít alebo propagačné aktivity). Zároveň pre jednotlivé prípady boli vyčíslené počiatočné (v závislosti od prípadu od 16 000 do 96 000 €) ako aj (ročné) prevádzkové náklady (v závislosti od prípadu od 18 000 do 126 000 €), stanovený predbežný „cash flow“ aj so zohľadnením možnosti prefinancovania týchto aktivít a stanovený odhad časovej náročnosti zriadenia mobilitného centra vo vybranej lokalite (v závislosti od prípadu je potrebné počítať so 4 až 6 mesiacmi).