Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028

Inštitút priestorového plánovania v priebehu roku 2018, v spolupráci s mestom Senec, vypracoval Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 (ďalej aj ako „PHSR mesta Senec“). Dokument bol vypracovaný aj po zohľadnení príspevkov z verejnosti, pripomienok zo strany jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva a záverov vyplývajúcich z procesu SEA.  

V rámci tohto dokumentu (PHSR mesta Senec) bola spracovaná analytická časť, ktorá zahŕňa komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie územia mesta (resp. jednotlivých zložiek sídelného prostredia ako hospodárstvo, doprava, finančné ukazovatele, sociálna oblasť vrátane demografie a občianskej vybavenosti a v neposlednom rade problematika životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek), popisuje odhad budúceho vývoja, obsahuje identifikáciu vnútorného potenciálu územia ako aj rizík spojených s rozvojom mesta Senec, analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (vo forme SWOT analýzy) a identifikovanie základných problémov a cieľov rozvoja mesta.

 

 

 

 

Ako hlavný cieľ mesta pre obdobie 2019 až 2028 bol definovaný „Rozvoj kvalitného sídelného prostredia pre obyvateľov mesta Senec“, pričom pre dosiahnutie tohto cieľa bolo stanovených 5 špecifických cieľov: 1. Zvýšiť kvalitu technickej infraštruktúry, zabezpečiť efektívnu správu mesta, rozumné využitie krajiny a ochrana existujúcich prírodných hodnôt územia, 2. Zvýšiť ponuku (počet) a dostupnosť zariadení verejnej vybavenosti poskytujúcich kvalitné služby, 3. Zvýšiť podiel udržateľnej formy dopravy v centrálnej časti mesta a humanizácia verejných priestranstiev, 4. Zvýšiť počet návštevníkov mesta a 5. Zvýšiť ponuku pracovných príležitostí v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou.

Pre napĺňanie a realizáciu vyššie uvedených cieľov bolo definovaných 5 priorít, ktoré sú podrobnejšie rozpracované vo forme 19 opatrení:

 • Priorita 1. Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie:
  • Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná technická infraštruktúra na území mesta,
  • Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre efektívnu správu mesta,
  • Opatrenie 1.3 Podpora vhodného obhospodarovania pôdy a ochrana pôdy,
  • Opatrenie 1.4 Ochrana vodných plôch a šetrné postupy voči prírode,
  • Opatrenie 1.5 Rozumné využívanie a tvorba krajiny,
  • Opatrenie 1.6 Ochrana existujúcich prírodných hodnôt územia a
  • Opatrenie 1.7 Moderná infraštruktúra odpadového hospodárstva.
 • Priorita 2 Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné a dostupné služby pre obyvateľov:
  • Opatrenie 2.1 Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov,
  • Opatrenie 2.2 Bonusový program pre obyvateľov,
  • Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná vzdelávacia infraštruktúra,
  • Opatrenie 2.4 Široká ponuka kvalitných služieb v oblasti sociálnej starostlivosti,
  • Opatrenie 2.5 Adekvátna zdravotnícka infraštruktúra a
  • Opatrenie 2.6 Široká ponuka kvalitných služieb pre kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva.
 • Priorita 3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v centrálnej časti mesta pre peších aj cyklistov:
  • Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná infraštruktúra,
  • Opatrenie 3.2 Integrovaný dopravný systém mesta a
  • Opatrenie 3.3 Revitalizácia a humanizácia verejných priestranstiev.
 • Priorita 4 Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít vo východnej časti územia mesta:
  • Opatrenie 4.1 Kvalitná infraštruktúra cestovného ruchu a
  • Opatrenie 4.2 Koordinácia rozvoja cestovného ruchu.
 • Priorita 5 Ponuka pracovných príležitostí v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou a rozvoj podnikateľských aktivít v západnej časti územia mesta:
  • Opatrenie 5.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane mikropodnikania.

Pre účinnú realizáciu definovaných opatrení a priorít (ako aj napĺňanie cieľov PHSR) je, v rámci realizačnej časti, popísaný postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenie realizácie PHSR, definovaný systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov a stanovený vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčného plánu PHSR s definovaným zoznamom projektov, ktoré sa majú v nasledujúcom období realizovať. Spolu bolo definovaných v rámci jednotlivých oblastiach (opatreniach) 65 konkrétnych projektov vrátane ich stručného popisu, indikatívneho rozpočtu, zdrojov financovania, harmonogramu realizácie, nositeľa ako aj spôsobu vyhodnotenia realizácie.

Na základe indikatívnych rozpočtov jednotlivých projektov môžeme konštatovať, že pre realizáciu všetkých plánovaných projektov bude (teda pre naplnenia PHSR mesta) bude potrebných približne 33 mil. EUR, pričom sa očakáva, že približne 13 mil. EUR budú tvoriť vlastné zdroje samosprávy. Rozdiel, teda približne 20 mil. EUR, bude musieť byť doplnený z ďalších (externých) zdrojov akými môžu byť napríklad národné grantové mechanizmy, Európske štrukturálne a investičné fondy, Európska investičná banka, finančné mechanizmy štátov mimo EÚ, súkromné zdroje a pod.