Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja – aktualizácia údajov (2018)

Inštitút priestorového plánovania v priebehu roku 2018 (máj až november), v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, aktualizoval systém na monitorovanie a hodnotenie kvality sídelného prostredia na území Nitrianskeho kraja (samostatný výstup vo forme online portálu) a spracoval súvisiacu textovú správu.

Predmetom textovej časti výstupov bola:

 1. aktualizácia porovnávacej analýzy na úrovni okresov a kraja (hodnotenie jednotlivých faktorov sídelného prostredia, SWOT, odhad dynamiky zmien jednotlivých faktorov sídelného prostredia) a
 2. aktualizácia popisu rozvojových scenárov na úrovni kraja.

V rámci porovnávacej analýzy na úrovni okresov a kraja sa popisuje aktuálny stav (rok 2017) a vývoj (predovšetkým porovnanie rokov 2011, 2001) jednotlivých faktorov (čo spolu predstavuje približne 80 ukazovateľov) logicky zoskupených do 10 tematických oblastí (Obyvateľstvo, Domový a bytový fond, Občianska vybavenosť, Hospodárska štruktúra a trh práce, Využitie územia, Životné prostredie, Finančné ukazovatele, Technická vybavenosť, Doprava a Sídelná štruktúra) ako aj stav a vývoj disparít medzi jednotlivými sídelnými jednotkami či už v rámci okresov alebo na úrovni kraja. Zároveň sa uvedená analýza popisuje aj súhrnne za všetky faktory sídelného prostredia spolu vo forme hodnotenia tzv. Kvality sídelného prostredia (Index kvality sídelného prostredia). Zároveň sa, pre jednotlivé okresy a kraj, aktualizoval zoznam silných a slabých faktorov sídelného prostredia k aktuálnemu stavu (rok 2017) ako aj k cieľovému stavu (rok 2025) vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT) v členení po jednotlivých tematických oblastiach. Čiastočné obmedzenie pri popise aktuálneho stavu a teda aj vývoja ukazovateľov bolo zaznamenané v rámci tematickej oblasti Domový a bytový fond a Sídelná štruktúra vzhľadom k skutočnosti, že vstupné údaje k jednotlivým ukazovateľom vychádzajú z cenzových údajov (dáta zo sčítaní) a v rámci skúmaného obdobia nebolo takéto sčítanie realizované (tieto ukazovatele bude možné vyhodnotiť až k roku 2021).

Čo sa týka obsahu a rozsahu jednotlivých skúmaných ukazovateľ, tak v rámci tejto aktualizácie došlo aj k ich prehodnoteniu a optimalizovaniu. Pôvodná databáza ukazovateľov v rozsahu cca 90 bola teda prehodnotená (niektoré ukazovatele boli vypustené a naopak boli nahradené novými). V tých prípadoch kedy bol ukazovateľ doplnený, bol takisto doplnený aj popis jeho minulého vývoja.

Na záver analytickej časti je, na úrovni okresov a kraja, spracovaný odhad dynamiky vývoja (čiže očakávaného budúceho vývoja do roku 2025) jednotlivých faktorov sídelného prostredia pre každú z 10 skúmaných tematických oblasti ako aj súhrnne za všetky skúmané faktory spolu vo forme hodnotenia tzv. Kvality sídelného prostredia. Tento odhad budúceho vývoja je spracovaný na základe simulovania vývoja ukazovateľov na základe expertného hodnotenia dopadov jednotlivých rozvojových zámerov aj s využitím štatistických metód na extrapoláciu hodnôt jednotlivých faktorov k cieľovému roku 2025.

Zoznam projektových zámerov bol zostavený na základe zoznamu verejných prác evidovaných na území Nitrianskeho kraja, plánovaných, resp. prebiehajúcich projektoch financovaných z fondov EÚ (v hodnote nad 1 mil. €) a významných súkromných investícií s miestom realizácie na území Nitrianskeho kraja.

V druhej časti textového výstupu je na úrovni kraja vypracovaný aktualizovaný popis rozvojových scenárov vývoja kvality sídelného prostredia na území Nitrianskeho kraja (pesimistický a optimistický scenár). Jednotlivé rozvojové scenáre sú popísané samostatne za skúmané (spolu 10) tematické oblasti pričom sa popisuje očakávaný vývoj/trend vývoja za danú tematickú oblasť (ako sa budú meniť disparity územia) a súlad so zásadami a regulatívmi rozvoja definovanými v rámci Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

Jednotlivé zhodnotenia javov v rámci tematických oblastí sú popísané v rámci príslušného súhrnného hodnotenia každej zo skúmaných tematických oblastí. Na výsledky tejto úlohy by mali nadviazať práce súvisiace so spracovaním aktualizácie územného plánu regiónu (zmeny a doplnky územného plánu regiónu).

Výstupom aktualizovaného systému na monitorovanie a hodnotenie kvality sídelného prostredia je:

 1. aktualizovaný systém na hodnotenie a monitorovanie jednotlivých faktorov sídelného prostredia a
 2. samostatná mapová služba umožňujúca zobrazenie jednotlivých výkresov Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1.

Systém na hodnotenie a monitorovanie faktorov sídelného prostredia predstavuje samostatný výstup vo forme online portálu, ktorý umožňuje:

 • Zobrazovať údaje v 5 časových obdobiach (roky 2017, 2011, 2005, 2001 prípadne aj 1991) o jednotlivých faktoroch sídelného prostredia (spolu približne 80 ukazovateľov) zoskupených podľa tematických oblasti za jednotlivé obce a okresy Nitrianskeho kraja;
 • Zobrazovať porovnania/disparity obcí a okresov (v tabuľkovej forme a vo forme kartogramu) na základe jednotlivých faktorov sídelného prostredia v 5 časových obdobiach;
 • Zobrazovať očakávaný vývoj (do roku 2025) jednotlivých faktorov sídelného prostredia za jednotlivé obce a okresy Nitrianskeho kraja po zohľadnení expertného hodnotenia dopadov súvisiacich rozvojových zámerov.

Zároveň bola vytvorená nová špecializovaná sústava výstupov (tzv. profil obce/okresu), ktorá umožňuje zobrazenie:

 1. základných všeobecných údajov o danej sídelnej jednotke (obec alebo okres),
 2. údajov o jednotlivých faktoroch sídelného prostredia ako aj ich súhrnných hodnotách,
 3. zoznamu silných a slabých faktorov sídelného prostredia k aktuálnemu stavu (rok 2017) ako aj k cieľovému stavu (rok 2025) vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (generovaná SWOT analýza),
 4. prepojenia priamo na výkresy územného plánu regiónu týkajúce sa danej územnej jednotky (prepojenie priamo na vytvorenú mapovú službu pre zobrazenie jednotlivých výkresov územného plánu regiónu) a
 5. v prípade okresov aj súhrnné textové hodnotenia daného okresu po jednotlivých tematických oblastiach.

Prístup na uvedený portál je možný po zadaní nasledovného odkazu: http://gis.donauregionen.net/nsk_mvc/

Ďalším samostatným výstupom je aktualizovaná aplikácia vo forme online mapovej služby, ktorá zobrazuje jednotlivé výkresy Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1. Uvedená mapová služba je zostavená tak, že umožňuje najmä 1) prezerať jednotlivé výkresy (vrstvy) územného plánu (Komplexný výkres, Verejná dopravná vybavenosť, Elektrická energia-plyn-teplo-telekomunikácie, Vodná hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny-ÚSES a Zábery); 2) identifikovať jednotlivé položky a vrstvy; 3) pristupovať k atribútovej tabuľke údajov; 4) realizovať účelové výbery z geodatabázy a 5) vytvárať účelové výstupy a následne ich aj exportovať do rôznych grafických alebo publikačných formátov.

Prístup na uvedenú mapovú službu je možný cez vyššie uvedený portál a po zadaní príslušného profilu obce/okresu alebo aj priamo po zadaní nasledovného odkazu: http://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=acf82a76589e4214b7570311404d4827&locale=cs

Využiteľnosť výstupov

 1. Spracované dielo je územnoplánovacím podkladom. Aj keď to v zadaní nebolo explicitne požadované, dielo má charakter územnotechnických podkladov pre ÚPN R NK. Využiteľnosť výstupov je teda zameraná hlavne na vytvorenie súboru informácií pre skvalitnenie procesu spracovania a využívania ÚPN R NK. Dielo bolo spracované tak, aby uľahčilo prácu spracovateľom územných plánov obcí NSK, prípadne aj iných územnoplánovacích podkladov ako sú urbanistické štúdie a generely.
 2. Osobitne je možné dielo použiť v oblasti podpory regionálneho rozvoja a to na :
  1. na spracovanie programov sociálneho a ekonomického rozvoja NSK a tiež jeho jednotlivých obcí, prípadne ich účelových zoskupení.
  2. na podporu spracovania projektových žiadostí, jednak na čerpanie fondov EU, ako aj iných projektov ku ktorým je nevyhnutné doložiť opis stavu a rozvoja využitia územia.
 3. Ďalej je možné využiť dielo na spracovanie dokumentov sektorového charakteru týkajúcich sa jednotlivých zložiek sídelného prostredia (napr. v oblasti dopravy, technickej infraštruktúry, hodnotenia dopadov na kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia, projektovej príprave v rámci územného alebo stavebného konania)
 4. Významná možnosť využitia diela je v oblasti informovanosti verejnosti o stave sídelného prostredia v NSK.
 5. Dielo má tiež potenciál pre využitie v oblasti školstva na oboznamovanie žiakov a študentov stredných a tiež vysokých škôl o NSK, jeho stave a perspektívach rozvoja.