Publikačná brožúra Generelu dopravy Nitrianskeho kraja

V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technického podkladu prehlbujúceho riešenie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

Pre účely rýchlejšieho a efektívneho šírenia informácií o tomto profesijne orientovanom materiáli pre odbornú i laickú verejnosť, bola pod záštitou Inštitútu priestorového plánovania spracovaná jeho skrátená verzia. Jej predmetom je vypracovanie stručného a pre širokú verejnosť zrozumiteľného znenia, informujúceho o podstatných častiach jeho analytickej i návrhovej časti. Doplnený je ukážkami jednotlivých výkresov grafickej časti, ako aj množstvom ilustračných schém.

V tlačenej podobe sme expedovali 100 kusov.