Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – preskúmanie aktuálnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie

Hlavnou požiadavkou zákazky bolo preskúmanie územnoplánovacích a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a
vyhodnotenie možnosti ich využitia ako nevyhnutného podkladu pri príprave nového územného plánu regiónu
Nitrianskeho kraja.

V priebehu mesiacov máj až október bolo zrealizované preskúmanie aktuálnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

Výsledok preskúmania bolo odporúčanie, v nadväznosti na zmenené okolnosti a nové skutočnosti, ktoré v priebehu rokov nastali, vypracovať nový územný plán regiónu.