Podpora ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v Strednej Európe (Orient/East-Med koridor) sa bude realizovať prostredníctvom projektu CORCAP aj za účasti IPP

Podpora rozvoja ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v území Strednej Európy je témou medzinárodnej iniciatívy združujúcej špecialistov z oblasti dopravy a územného plánovania z Nemecka, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Záujmy Slovenska, resp. jednotlivých kľúčových aktérov zo Slovenska (ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a ďalší) bude zastupovať Inštitút priestorového plánovania (ďalej aj ako IPP).

Hlavným cieľom tejto iniciatívy, je posilnenie spolupráce zúčastnených strán v oblasti nákladnej (ale aj osobnej) dopravy a logistiky pozdĺž osi Hamburg / Rostock-Drážďany-Praha-Viedeň / Bratislava-Budapešť a zaradenie TEN-T koridoru „Orient/East-Med“ do regionálnych rozvojových stratégií.

Orient/East-Med (OEM) koridor prechádza na území Slovenska časťou územia Trnavského kraja (v severo-západnej časti) a územím Bratislavského kraja smerom do hlavného mesta SR Bratislavy. Z Bratislavy pokračuje tento (OEM) koridor ďalej smerom cez Petržalku do Maďarska. Po maďarskej strane územia pokračuje ďalej smerom do maďarského mesta Komárom, pričom do tohto koridoru patrí aj prístav na slovenskej strane v meste Komárno (Nitriansky kraj).

Zvýšenie využitia tohto koridoru (najmä z hľadiska prepravy tovarov) by prinieslo vyšší hospodársky rast a zvýšenie zamestnanosti na území celého regiónu Strednej Európy, najmä v oblastiach ležiacich pozdĺž hlavnej trasy, zahŕňajúcich aj územie Slovenska (za územie Slovenska sú to najmä Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj). Táto iniciatíva zároveň nadväzuje na aktivity zamerané na vytvorenie tzv. „Novej hodvábnej cesty“ (One Belt, One Road).

Uvedenej téme sa budú jednotliví špecialisti, pod vedením Saského ministerstva vnútra (STAATSMINISTERIUM DES INNERN), venovať počas najbližších 3 rokov v rámci medzinárodného projektu CORCAP – Capitalisation of TEN-T corridors for regional development and logistics, ktorý bol schválený členmi monitorovacej komisie Programu Európskej územnej spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE v januári 2019.

Partnerom sa podarilo získať približne 2,1 mil. EUR na realizáciu aktivít projektu, z toho IPP získalo približne 217 tis. EUR na financovanie aktivít na slovenskom území a zároveň sa zaviazalo prispieť na aktivity projektu v sume približne 38 tis. EUR z vlastných zdrojov.

Hlavné plánované výstupy pre územie Slovenska:

  • Regionálna analýza potrieb a výziev pre Bratislavský región pre efektívnu a ekologickú nákladnú dopravu a identifikovanie potenciálov OEM koridoru pre regionálny rozvoj (dôraz bude kladený na uzlové funkcie Bratislavského kraja a vplyv územných väzieb na Viedenský región a na slovenskej strane územia na územia Trnavského a Nitrianskeho kraja);
  • Pilotná akcia pre rozvoj atraktívnych multimodálnych logistických lokalít na území Juhomoravského a Bratislavského regiónu (riešenie bude založené na GIS hodnotení regionálnej dostupnosti v Centrope území, pričom na území Slovenska to budú územia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja podľa rôznych módov dopravy a analýzy scenárov rozvoja dopravy do roku 2050);
  • Návrh kapitalizačného plánu koridoru pre územie Bratislavského regiónu a
  • Návrh odporúčaní pre implementáciu kapitalizačného plánu koridoru pre územie Bratislavského regiónu.

Jednotlivé výstupy a zistenia budú slúžiť štátnym inštitúciám a regionálnej samospráve pri tvorbe, aktualizácií alebo inovovaní územnoplánovacích a strategických dokumentov a nástrojov. Zároveň použité metodické postupy a nástroje môžu slúžiť ako inšpirácia pre územných plánovačov a tvorcov špecializovaných analýz a stratégií so zameraním na dopravu, logistiku, regionálny rozvoj a využitie geografických informačných systémov.

Oficiálna webstránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

Na stiahnutie:

Kontaktné osoby za IPP: Ing. Ľubomír Macák, Ing. Pavol Petrík

Email: ipp@ipp-oz.sk

Mob.: +421 905 277 485

Tel.: +421 2 54 578 502