Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2027 – zahájenie prác

V priebehu mája 2019 boli zahájené práce na tvorbe nového základného strategického dokumentu Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja.

V priebehu roku 2019 bude spracovaná analytická časť prác. V nasledujúcom roku (do konca roku 2020) by mala byť vypracovaná aj návrhová časť, čiže definovanie rozvojových cieľov a priorít rozvoja kraja na nasledujúce desaťročie.

Zodpovedným riešiteľom je Ing. Ľubomír Macák.