CORCAP-Regionálna analýza – Západné Slovensko (návrh)

Prvým tematickým čiastkovým výstupom, ktorý spracoval „Inštitút priestorového plánovania“ na základe spoločnej metodiky v rámci projektu „CORCAP – zlepšenie koordinácie v oblasti nákladnej dopravy“ je Regionálna analýza pre územia Západného Slovenska.

V prvom kvartáli roku 2020 bol vypracovaný návrh regionálnej analýzy. Aktuálne prebieha proces pripomienkovania a posudovania aj zo strany zainteresovaných aktérov, medzi ktorými sú ministerstvo (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), dotknuté samosprávne kraje (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj), hlavné mesto SR Bratislava, vlastníci dotknutej infraštruktúry (ŽSR, Verejné prístavy, a.s.) a dopravné a prepravné spoločnosti (METRANS, a.s.).

Geografické vymedzenie riešeného územia, ktoré bolo pôvodne definované iba územím Bratislavského kraja bolo aj po konzultáciách s dotknutými aktérmi rozšírené na územie ďalších dvoch krajov a to Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Predmetom regionálnej analýzy je popis súčasného stavu dopravnej infraštruktúry (v nadväznosti na Orient-East/Med TEN-T koridor), prehľad multimodálnych terminálov, prezentácia významných hospodárskych aktivít územia, systém osídlenia a charakteristika nákladnej dopravy. Samostatná časť je venovaná aj popisom trendov v oblasti nákladnej dopravy, prezentácií plánovaného rozvoja, územných aspektov medzinárodnej prepravy a potrebe ďalších rozvojových aktivít.

Viac informácií:

Ing. Ľubomír Macák,

mail: ipp@ipp-oz.sk,

tel.: +421 905 277 485

Oficiálna stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

Na stiahnutie (PDF verzia):