Nový územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

V priebehu mája 2020 boli zo strany „Inštitútu priestorového plánovania“ zahájené práce na tvorbe nového územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

Na rok 2020 sú naplánované prvé 2 etapy prác a to spracovanie prieskumov a rozborov a tvorba návrhu zadania. Tieto prvé etapy by mali byť ukončené do konca roka 2020.

V roku 2021 by malo pokračovať spracovanie čistopisu zadania a príprava variantného konceptu územného plánu.

Zodpovedným riešiteľom je autorizovaný architekt Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.

Hlavným riešiteľom a koordinátorom úlohy je Ing. Matúš Bizoň, PhD.