Stratégia rozvoja Bratislavského kraja do roku 2030

V júni tohto roku (r. 2021) bol, zastupiteľstvom VÚC-Bratislavského samosprávneho kraja, schválený základný strategický dokument v oblasti regionálneho rozvoja pre územie Bratislavského kraja a to „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)„. Dokument predstavuje smerovanie rozvoja kraja pre nasledujúcu dekádu.

Spracovanie dokumentu trvalo približne 2 roky za účasti 3 stoviek subjektov a inštitúcií, ktoré boli oslovované v priebehu jeho tvorby. Na tvorbe dokumentu sa podieľal náš Inštitút priestorového plánovania v spolupráci s novo-vzniknutým Inštitútom regionálnej politiky Bratislavského kraja (vznikol pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja v máji roku 2020).

Priority rozvoja-schéma

Oficiálna stránka pre strategický dokument: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK – Bratislavskykraj.sk