KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU NITRIANSKEHO KRAJA

Pre Nitriansky samosprávny kraj sme spracovali koncept Územného plánu regiónu. Ide o najkreatívnejšiu etapu, kde sme rozvoj sídelného systému rozpracovali do podoby dvoch variantov urbanistickej koncepcie. Polycentrický variant a Autoprofilačný variant. Dva varianty a dva odlišné prístupy nielen k formovaniu sídelného prostredia regionálnej úrovne, ale ja v rámci rozvoja dopravnej obsluhy.

„Lajtmotívom“ spracovania nového územného plánu regiónu je aj klimatická agenda. Nejedná sa pritom len o spracovanie akéhosi „wishlistu“ požadovaných cieľov alebo univerzálnych opatrení, ale jej princípy a požiadavky sú integrované prierezovo do všetkých kapitol. Osobitne sa zdôrazňuje využívanie vodných zdrojov, ako základného determinantu života a tiež kvalitnú ornú pôdu Podunajskej nížiny determinujúcu potravinovú sebestačnosť štátu. K tomu sekunduje aj dekarbonizácia hospodárstva, kvalitná integrácia dopravy eliminujúca zbytočné cesty automobilom a v neposlednom rade aj efektívna ochrana prírody a ekologicko-estetická tvorba krajiny. Prírodnej i urbanizovanej.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v januári roku 2022.
Bližšie info nájdete na stránkach kraja: https://unsk.sk/zobraz/obsah/22458

Polycentrický variant priestorový rozvoj umierňuje v kontexte regresívneho demografického vývoja a rozvoj hospodárstva a sociálnej infraštruktúry alokuje na udržateľných princípoch tam, kde je to relevantné. Stanovuje 9 národných centier, 7 nadregionálnych a 68 regionálnych centier, ktoré by mali do budúcna rovnomerne a vyvážene saturovať potreby nie len svojich obyvateľov, ale aj rezidentov zvyšných 267 obcí kraja. Vytvára tak vyváženú štruktúru centier osídlenia, čím minimalizuje dopravné toky a nútenú mobilitu obyvateľov.

Polycentrický variant rozvoja sídelnej štruktúry

Autoprofilačný variant ponecháva právomoci mestám a obciam bez vonkajších intervencií, pričom usmerňuje len konfliktné záujmy sídiel. Predpoklad ďalšieho územného rozvoja je založený na princípe prolongácie doterajšieho vývoja. Región formuje kumuláciou lokálnych rozvojových aspektov jednotlivých obcí. Na báze subsidiarity je síce otvorenejší a solidárnejší, avšak bude spájaný s vyššou mierou exploatácie sídiel do okolitej krajiny, resp. so značnejšími zábermi pôdy.

Autoprofilačný variant rozvoja sídelnej štruktúry

Polycentrický variant je zodpovednejší a udržateľnejší, no zároveň vytvára zvýšenú potrebu usmerňovania a koordinovania územného rozvoja z polohy decíznej sféry a teda vyššej miery urbanistických a regionálno-politických intervencií. Priestorový rozvoj umierňuje v kontexte demografického vývoja a rozvoj hospodárstva alokuje na udržateľných princípoch tam, kde je to relevantné. Autoprofilačný variant ponecháva právomoci mestám a obciam bez vonkajších intervencií, pričom usmerňuje len konfliktné záujmy sídiel. Región formuje kumuláciou lokálnych rozvojových aspektov jednotlivých obcí.

Územný plán obce má v riešenom území schválených 226 sídiel, t.j. 64 % všetkých sídiel Nitrianskeho kraja. Rozvojové plochy bývania podľa týchto plánov tvoria celkovo 5 642,19 ha. Po realizácii takto stanovenej výstavby nových rodinných a bytových domov by to pri súčasných urbanizačných charakteristikách znamenalo prírastok počtu obyvateľov 100 000 až 120 000. Napriek tomu, že oficiálne prognózy uvádzajú, že počet obyvateľov kraja by mal v roku 2040 predstavovať 607 980 oby-vateľov, disponibilné plochy bývania by už dnes dokázali saturovať 735 000–750 000 osôb. Územné plány miest a obcí kraja taktiež stanovujú nové rozvojové plochy sekundárneho sektora hospodárstva o výmere 4 544,78, čo predstavuje viac ako 80% nárast.

Nadradený územný plán, ktorým je Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov KURS 2011, definuje na území Nitrianskeho kraja 16 centier osídlenia. V nadväznosti na túto hierarchizovanú štruktúru sídiel, územný plán regiónu Nitrianskeho kraja spodrobňuje sídelnú sústavu aj o ďalšie centrá. Stanovuje 9 národných centier, 7 nadregionálnych a 68 regionálnych centier, ktoré by mali do budúcna rovnomerne a vyvážene saturovať potreby nie len svojich obyvateľov, ale aj pre rezidentov zvyšných 267 obcí kraja.

V kontexte Stavebného zákona a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, sa koncept ÚP R NK usiluje o adresnejšie previazanie smernej časti so záväznou časťou. Kapitoly smernej časti obsahujú odkaz, kde sú v záväznej časti uvedené zásady a regulatívy usmerňovania rozvoja náležitostí danej kapitoly. Naopak, záväzná časť uvádza, v ktorej kapitole smernej časti sú odôvodnené aplikované zásady a regulatívy. Zosúladenie 26 hlavných kapitol smernej časti so zásadami a regulatívmi 17 tematických oblastí záväznej časti, je metodicky usporiadané do nasledovných blokov:

  • Širšie vzťahy.          
  • Osídlenie a sídelná štruktúra.          
  • Environment, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.        
  • Hospodárstvo a sociálne veci.         
  • Doprava a technická infraštruktúra.             
  • Evaluácia.