Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022-2030

V decembri tohto roku bol na mestskom zastupiteľstve mesta Malacky schválený základný strategický dokument mesta v oblasti regionálnej politiky-Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 – 2030 (PHRSR mesta Malacky 2022-2030). Dokument vypracoval „Inštitút priestorového plánovania“ v spolupráci s mestom a sociálno-ekonomickými partnermi mesta. Strategický dokument obsahuje smerovanie rozvoja a hlavné ciele mesta Malacky v najbližšej dekáde ako aj prehľad kľúčových projektov pre zabezpečenie vyváženého ekonomického a sociálneho rozvoja mesta.

Priority rozvoja mesta a strategické investičné balíčky