Vstupná správa pre Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (2022-2030)

Inštitút priestorového plánovania vypracoval pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto „Vstupnú správu pre program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti„.

Účelom správy bolo zhodnotenie potreby vypracovania samotného strategického dokumentu-programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako aj zadefinovanie kľúčových problémov, resp. výziev pre územie mestskej časti ako aj návrhy kľúčových riešení pre nasledujúce desaťročie.

Výsledok analýzy poukázal na silnú potrebu tvorby nového strategického dokumentu v oblasti regionálneho rozvoja aj na úrovni mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. K hlavným dôvodom patria najmä začiatok nového programového obdobia politiky súdržnosti EÚ (pre roky 2021 až 2027), schválenie kľúčového dokumentu pre územie Bratislavského kraja (PHRSR BSK), príprava aktuálnych podkladov pre celomestskú stratégiu, úlohy vyplývajúce so štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pretrvávajúca situácia v podobe zdravotnej a ekonomickej krízy, nové metodické pokyny pre tvorbu strategického dokumentu, ale aj špecifické usporiadanie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a existencia viacerých lokalít, ktoré postupne prechádzajú zmenou ich pôvodného funkčného využitia (rozvoj občianskej vybavenosti a bývania). Zároveň aktuálny strategický dokument (koncipovaný do roku 2020) už neobsahuje adekvátne reakcie na aktuálne celospoločenské dianie na území mestskej časti.

Mapa 1 Špecifické územia na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vstupná správa bola schválená na decembrovom zastupiteľstve mestskej časti. Zároveň bola na zastupiteľstve schválená požiadavka pre vypracovanie nového strategického dokumentu – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre roky 2022-2030, ktorý by mal byť spracovaný do polovice budúceho roku (r. 2022).