Aktualizácia výstupov projektu Corcap

Koncom mája 2022 náš Inštitút postupne ukončil práce na medzinárodnom projekte  CORCAP – Capitalisation of TEN-T corridors for regional development and logistics. V tejto súvislosti boli aj aktualizované finálne verzie výstupov projektu projektu spracované našim Inštitútom za územie Juhozápadného Slovenska.

Hlavným výstupom projektu je:

Kapitalizačný plán TEN-T koridoru Orient/East Med pre územie Juhozápadného Slovenska.

Dokument predstavuje stratégiu, ktorá kombinuje pohľad dopravno-plánovací s územnoplánovacím a zameriava sa na budúci rozvoj (scenáre rozvoja) železničnej infraštruktúry a logistických centier v nadväznosti na rozvoj železničnej nákladnej prepravy do roku 2050, resp. 2070.

Štruktúra cieľov stratégie rozvoja

Prepojenie cieľov, prioritných osí a opatrení (Zdroj: Inštitút priestorového plánovania: Kapitalizačný plán TEN-T koridoru Orient/East Med pre územie Juhozápadného Slovenska, 2022)

Súčasťou Kapitalizačného plánu je aj Akčný plán implementácie, ktorý obsahuje prehľad krokov pre postupné plnenie definovaných cieľov.

Treba poznamenať, že tvorba „Kapitalizačného plánu“, ale aj ďalších výstupov bola realizovaná za účasti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, dotknutých samosprávnych krajov (najmä Bratislavský, Trnavský a Nitriansky), vlastníkov, resp. správcov dotknutej infraštruktúry (najmä ŽSR a Verejné prístavy a. s.), spoločností pôsobiacich v oblasti logistiky (najmä AROS-Asociácia železničných prepravcov Slovenska, METRANS) ale aj zástupcov miest (najmä Bratislava, Senec) ako aj ďalších špecialistov na dopravu a územné plánovanie.

K ďalším výstupom patria:

  • Analýza atraktívnych multimodálnych logistických lokalít a vypracovanie ich profilov na území Juhomoravského kraja a Juhozápadného Slovenska.
  • Webová mapová aplikácia zobrazujúca geografické informácie súvisiace s atraktívnymi logistickými lokalitami na území Juhomoravského kraja a Juhozápadného Slovenska (Bratislavský, Trnavská a Nitriansky kraj).
  • Mapovanie cezhraničnej dostupnosti (scenáre rozvoja TEN-T siete) v regióne CENTROPE do roku 2050 s dôrazom na územie Juhomoravského kraja a Juhozápadného Slovenska (Bratislavský, Trnavská a Nitriansky kraj).