Stratégia rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do roku 2030

Špecialisti Inštitútu priestorového plánovania spoločne so zástupcami mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, resp. miestneho úradu, vypracoval rozvojovú stratégiu mestskej časti na nasledujúcich 8 rokov.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR, prípadne Program rozvoja) predstavuje základný strategický dokument v oblasti regionálneho rozvoja a slúži na plánovanie rozvojových aktivít samospráv pre najbližšie obdobie (strednodobý horizont). Dokument zároveň slúži aj ako podklad pre fungovanie miestneho úradu, realizáciu investičných aktivít, ktorým sa miestna samospráva venuje v zmysle svojich kompetencií, resp. v prípade mesta Bratislava v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dokument zároveň slúži aj ako podklad pre získavanie finančných prostriedkov na rozvojové aktivity samosprávy a to z externých zdrojov (najčastejšie sú to finančné zdroje Európskej únie).

Tento strategický dokument bol spracovaný v priebehu roku 2022 v partnerstve viacerých subjektov, ktoré na území mestskej časti pôsobia (cyklokoordinátor mestskej časti, EKO-podnik VPS, zástupcovia škôl, Novomestský športový klub, stredisko kultúry, knižnica, zariadenia sociálnych služieb, špecialisti na sociálnu oblasť, špecialisti na rozvoj ľudských zdrojov, IT spoločnosti spolupracujúce s mestskou časťou, koordinátor geografických informačných systémov a pod.). Medzi ďalšie spolupracujúce subjekty môžeme zaradiť aj bratislavský magistrát a špecialistov Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja spadajúci pod Bratislavský samosprávny kraj.

Zapojenie verejnosti bolo realizované najmä prostredníctvom (online a offline) dotazníka a verejného prerokovania a pripomienkovania. Zároveň bola vytvorená aj samostatná webstránka s informáciami ohľadom procesu tvorby PHRSR. Priebežné výstupy a aktivity boli prezentované a propagované na webovom sídle mestskej časti, resp. na jej sociálnych sieťach a mobilnej aplikácií mestskej časti.

Rozvoj na nasleduje obdobie sa bude orientovať na:

  • rozvoj udržateľnej mobility, t. j. rozvoj cyklistickej dopravy, modernizácia a rekonštrukcia chodníkov, riešenie statickej dopravy, podpora integrovaného dopravného systému a koľajovej infraštruktúry ale aj modernizácia miestnych ciest,
  • kvalitnejšie životné prostredie, t. j. revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom zvýšiť odolnosť vo či klimatickej zmene, revitalizácia areálu Kuchajdy, realizácia vodozádržných opatrení, modernizáciou budov zvýšiť ich energetickú hospodárnosť, podpora modernej infraštruktúry a vybavenia pre odpadové hospodárstvo, podporné opatrenia na ochranu vôd (napr. dobudovanie kanalizácie a súvisiacej infraštruktúry), moderné služby v oblasti starostlivosti o zeleň a verejné priestory a iné,
  • rozvoj vzdelávania, t. j. vytvorenie nových kapacít MŠ a ZŠ, vytvorenie motivačných nástrojov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení, podpora športových, voľnočasových, záujmových aktivít (Nový komplexný športový areál) a pod.,
  • kultúrne aktivity a rozvoj turizmu, t. j. dobudovanie a modernizácia existujúcich centier kultúry a ďalších objektov (nap. Konská železnica) s cieľom ich lepšieho kultúrno-spoločenského využitie, rekonštrukcia a modernizácia objektu Novej tržnice, podpora vinohradníckeho turizmu, ale napríklad aj vytváranie nových nástupných bodov do Bratislavského lesoparku a pod.,
  • sociálne veci a zdravotníctvo, t. j. podporovať riešenia pre bližšiu dostupnosť zdravotníckych zariadení, pri riešení problematiky poskytovania služieb v oblasti zdravotníctva (ambulancie) spolupráca s mestom aj krajom, vytvorenie podmienok pre poskytovanie pobytových služieb poskytovaných na určitý čas – zriadiť dostatočné kapacity zariadení opatrovateľskej služby, vytvorenie centra sociálnych služieb (v rámci miestneho úradu alebo v objektoch v majetku MČ) so zameraním na poskytovanie informácií o dostupnosti sociálnych služieb a na poskytovanie základného sociálneho poradenstva, vytvorenie novej ponuky nájomného bývania a pod.,
  • digitalizácia a moderný úrad, t. j. digitalizácia a modernizácia služieb a fungovania miestneho úradu, publikovanie údajov, budovanie a rozširovanie kamerových systémov, prvkov pasívnej ochrany majetku a osôb za účelom vyššej bezpečnosti, predchádzanie páchaniu trestných činov a prevencia kriminality a rozvoj kvality personálnych kapacít pri správe vecí verejných.

Dôležitosť zapojenia jednotlivých subjektov v procese prípravy spočíva aj v ich následných úlohách spojených s implementáciou definovaných rozvojových aktivít, ale aj v kontrolnej úlohe plnenia stanovených cieľov (najmä verejnosť). Vypracovanie a schválenie dokumentu predstavuje iba prvý zo 6 krokov úspešného plnenia definovaného rozvoja.

Schéma projektového cyklu

Zdroj: PHRSR BANM 2022-2030

Oficiálna stránka Programu rozvoja mestskej časti: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 | Bratislava – Nové Mesto (banm.sk)