O nás

História a právne postavenie

Inštitút priestorového plánovania („IPP“) je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a udržateľnej mobility a tvorby webových mapových aplikácií a služieb.

Inštitút priestorového plánovania bol založený v roku 2001 ako občianske združenie (registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4. 1. 2001 číslo spisu: VVS/1-900/90-17890). Členmi Inštitútu sú 14 špecialisti z rôznym oblastí ako urbanizmus, územné plánovanie, regionálny rozvoj, verejná správa, ekológia a životné prostredie a geografické informačné systémy. Sídlom Inštitútu je Bratislava.

Štatutárnym zástupcom Inštitútu je Ing. Ľubomír Macák (predseda).

Inštitút je zaregistrovaný v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedený Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2021/3-PO-F5788.

Naše ciele

  • Napomáhať odbornému a profesionálnemu rozvoju tvorcov v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Spoluvytvárať spoločenské, pracovné, materiálne, technické a iné podmienky pre výkon profesií v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Vypracúvať výskumné a metodické úlohy, plány a projekty v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Vydávať odborné periodiká a publikácie v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Organizovať a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Sprostredkovať a podporovať výmenu informácií v oblasti teórie a praxe architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Podporovať mladých začínajúcich pracovníkov v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie a informatiky.
  • Spolupracovať s obdobnými združeniami doma i v zahraničí.

Náš tím

julo hanus
Ing. arch. Július Hanus, PhD.

1973 – 1979 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Ing. arch.) a 1980 – 1987 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (PhD. vo vednom odbore urbanizmus).

Senior expert so 40 ročnými skúsenosťami pre územné plánovanie a regionálny rozvoj, hlavný riešiteľ. Expert s viac ako 20-ročnými skúsenosťami z oblasti územných informačných systémov, geografických informačných systémov pre plánovacie, monitorovacie a hodnotiace procesy.

Expert s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti školiacich a vzdelávacích aktivít pre regionálnu politiku, územné plánovanie a informačnú podporu. Člen Slovenskej komory architektov.

 

Ing. Ľubomír Macák

2002 – 2007 Ekonomická univerzita v Bratislave,  Národohospodárska fakulta, odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj (Ing.).

Expert, team leader s viac ako 10-ročnými skúsenosťami pre oblasť regionálneho a územného rozvoja, tvorby strategických a plánovacích dokumentov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Expert s viac ako 5-ročnými skúsenosťami s multikriteriálnymi analýzami a ďalšími metódami relevantnými v oblasti regionálneho a územného rozvoja.

Curriculum vitae

 

Mgr. Filip Polonský, Ph.D.

Expert s viac ako 9-ročnými skúsenosťami v oblasti územný a regionálny rozvoj; regionálna geografia a kartografia; geografické informačné systémy (GIS) vrátane analýz dostupnosti a tvorby web mapových služieb a aplikácií; a udržateľná mobilita.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je matus-bizon9059526_0.jpeg
Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Autorizovaný architekt – expert s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja, geografických informačných systémov (GIS), dopravnej a technickej infraštruktúry, udržateľnej mobility.

Vzdelanie: Slovenská technická univerzite, Ústav manažmentu, špecializácia: priestorové plánovanie. Štúdium PhD. absolvoval na Ústave manažmentu STU Bratislava so zameraním na priestorové plánovanie a urbanizmus.

Ing. Michal Štiffel

2002 – 2007 Technická univerzita Zvolen

Fakulta krajinnej ekológie

Expert s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia, ekológie a environmentalistiky, tvorby digitálnych mapových dát a geografickej databázy v prostredí geografického informačného systému (GIS) pre územné plány, krajino-ekologické plány. Expert v oblasti hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Expert na geografické informačné systémy.

tanicka_foto02
Mgr. Tatiana Lachová

2001-2006 Univerzita Komenského v Bratislave,  Prírodovedecká fakulta, odbor: geografia a kartografia,
špecializácia: demo-geografia a demografia (Mgr.)

Expertka s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti demografie a tvorby demografických prognóz, v oblasti domového a bytového fondu a v oblasti sociálnej infraštruktúry.

Ing. Pavol Petrík – expert s viac ako 10-ročnými skúsenosťami pre oblasť regionálneho a územného rozvoja, tvorby strategických a plánovacích dokumentov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Expert s viac ako 5-ročné skúsenosti s multikriteriálnymi analýza a ďalšími metódami relevantnými v oblasti regionálneho a územného rozvoja.

Členovia nášho tímu majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou územno-plánovacích dokumentácií na úrovni obce, mesta (územný plán obce, resp. mesta), kraja (Územný plán regiónu, Generel dopravy) a na národnej úrovni (Koncepcia územného rozvoja Slovenska).

Zároveň majú členovia nášho tímu dlhoročné skúsenosti so spracovaním základných dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja ako sú programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, miest a krajov a zároveň sa podieľali na viacerých metodických a výskumných úlohách v oblasti regionálnej politiky (napr. Metodika tvorby PHSR obcí, miest a VÚC z roku 2016). Členovia tímu sa podieľali aj na tvorbe operačných programov a ich hodnotení v rámci programového obdobia 2007-2013 ako aj na tvorbe Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020.

Členovia nášho tímu majú zároveň skúsenosti s pôsobením v medzinárodných projektových tímoch (pozri aj Medzinárodné a cezhraničné projekty).

Náš Inštitút pri realizácií jednotlivých projektov spolupracuje, podľa potreby, aj s ďalšími špecialistami ako sú urbanisti, dopravní inžinieri a ďalší.

Základné finančné ukazovatele „Inštitútu“

Rok20212020201920182017
Výnosy* 296 933 € 159 888 €163 351 €56 910 €103 110 €
Náklady 270 635 €166 626 €136 008 €56 482 €99 419 €
Výsledok hospodárenia 26 298 €-6 738 € 27 343 € 428 €4 381 €
Zdroj: Účtovne závierky IPP za jednotlivé roky (sumy sú zaokrúhlené na celé čísla), *Výnosy zahŕňajú tržby za služby a dotácie z EÚ projektov