Ponuka služieb

1. Vypracovanie územných plánov obcí, miest a samosprávnych krajov, rozvojových a urbanistických štúdií

2. Vypracovanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), stratégií, akčných plánov, rozvojových koncepcií a špecializovaných socioekonomických analýz

3. Tvorba štúdií uskutočniteľnosti (feasibility study), správ o hodnotení vplyvov na životné prostredie (SEA), podnikateľských plánov (business plan), metodík, príručiek a manuálov v oblasti územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie, geografických informačných systémov a udržateľnej mobility

4. Organizovanie školení, konferencií, workshopov a informačných seminárov v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, regionálneho rozvoja, ekológie, informatiky (geografických informačných systémov) a udržateľnej mobility

5. Vytvorenie a prevádzkovanie geografických informačných systémov (GIS aplikácie) a webových mapových služieb

6. Služby Geoportálu IPP pre podporu tvorby plánovacích a strategických dokumentov (Nové!)

Geoportál IPP je (geograficko-informačný) online portál určený pre územných plánovačov a regionalistov. Portál obsahuje geografické a socioekonomické informácie vhodné pre podporu tvorby plánovacích, resp. územnoplánovacích a strategických dokumentov na rôznych úrovňach (obec, okres a kraj) prípadne na celonárodnej aj cezhraničnej úrovni.

Na portáli je možné robiť účelové výstupy (napr.: mapky, schémky, obrázky a tabuľky) a exportovať do rôznych formátov ako PDF., JPG., SHP a pod.

V prípade záujmu o špecializované výstupy alebo databázové zostavy nás kontaktujete mailom alebo telefonicky.

Portál aktuálne obsahuje viacero webových mapových služieb  a aplikácií za nasledujúce územia:

Link na portál: Geoportál IPP (arcgis.com)