Naši klienti a referencie

Klienti a spolupracujúce organizácie

Zahraničné subjekty

 • Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Maďarsko)
 • Saxon State Ministry for regional development (predtým Saxon State Ministry of the Interior) (Nemecko)
 • KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Maďarsko)
 • CESCI – Central European Service for Cross-border Initiatives (Maďarsko)

Štátna správa

 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Regionálna samospráva

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Nitriansky samosprávny kraj

Miestna samospráva

 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 • Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • Mesto Senec
 • Mesto Modra
 • Mesto Malacky
 • Mesto Partizánske

Referencie – prehľad ukončených projektov

 !!Aktuálny prehľad referencií vedený Úradom pre verejné obstarávanie!!

2019

2018

2017

2016

2015  až 2012

Ďalšie referencie a skúsenosti

Členovia nášho tímu majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou územno-plánovacích dokumentácií na úrovni obce, mesta (územný plán obce, resp. mesta), kraja (Územný plán regiónu, Generel dopravy) a na národnej úrovni (Koncepcia územného rozvoja Slovenska).

Zároveň majú členovia nášho tímu dlhoročné skúsenosti so spracovaním základných dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja ako sú programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, miest a krajov a zároveň sa podieľali na viacerých metodických a výskumných úlohách v oblasti regionálnej politiky (napr. Metodika tvorby PHSR obcí, miest a VÚC z roku 2016). Členovia tímu sa podieľali aj na tvorbe operačných programov a ich hodnotení v rámci programového obdobia 2007-2013 ako aj na tvorbe Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020.

Členovia nášho tímu majú zároveň skúsenosti s pôsobením v medzinárodných projektových tímoch (pozri aj Medzinárodné a cezhraničné projekty).