Transhusk Plus

Informácie o projekte

Názov: Trvalo udržateľný rozvoj dopravy prostredníctvom zlepšenia informačných služieb a intermodality v maďarsko-slovenskom pohraničí (akronym: Transhusk Plus)

Vedúci partner projektu: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Maďarsko)

Hlavný cezhraničný partner: Inštitút priestorového plánovania (IPP)

Program: Interreg V-A Slovak-Hungary 2007-2013 (Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013)

Termín realizácie: od 01/2014 do 06/2015

Rozpočet IPP: 197 800,00 EUR

Popis projektu: 

Projekt sa realizoval v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Celkovým cieľom projektu bola podpora udržateľnej cezhraničnej dopravy, poskytovanie informácií o dopravných možnostiach aj pomocou rozvoja intermodálnych prepravných možností v oblasti maďarsko-slovenského pohraničia. Cieľom projektu bolo vyvinúť nové možnosti informovania o verejnej doprave a príprava súvisiacich štúdií uskutočniteľnosti.

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity, ktoré realizoval projektový partner (IPP):

  • Act02: Štúdia uskutočniteľnosti cezhraničného informačného systému – Cieľom štúdie bolo položiť základy cezhraničného informačného systému. V rámci štúdie sa identifikovali potreby miestnych obyvateľov v súvislosti s informačnými službami v oblasti cezhraničnej dopravy, uskutočnilo sa potrebné zhromažďovanie údajov (dopytovanie miestneho obyvateľstva); vymedzenie problémov a projektových návrhov prieskum situácie a sformulovanie projektových návrhov. Dokument obsahuje aj alternatívy realizácie, ich náklady, odporúčanú technológiu a udržateľnosť. Samostatná časť bola venovaná vytvoreniu databázy potrebnej pre vytvoreniu systému a možnostiam zosúladenia údajov (vytvorenie spoločnej maďarsko-slovenskej GIS databázy).
  • Act03: Štúdia uskutočniteľnosti na vytvorenie väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravu – Cezhraničná štúdia uskutočniteľnosti obsahovala nasledovné: Analýzu situácie v oblasti dopravy (najmä s ponukami turistických atrakcií); Analýzu dopytu – posúdenie potrieb v regióne v oblasti udržateľnej dopravy a cestovného ruchu; Analýzu súčasných rozvojových plánov a kontextu udržateľnej dopravy a cestovného ruchu v regióne; Zbierku osvedčených postupov; Analýzu nedostatkov infraštruktúry a s ňou súvisiacich služieb a zoznam činností na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni, ktoré prispievajú na odstránenie nedostatkov a podporujú cezhraničnú udržateľnú mobilitu.
  • Act04: Organizovanie workshopov pre stakeholderov – organizovanie 2 národných workshopov na Slovensku.
  • Act06: Tvorba dvojjazyčnej dopravnej informačnej webstránky – slovenská verzia informácií o verejnej doprave, cyklistike a vytvorených GIS aplikáciách.
  • Act07: Propagácia webstránky a dopravných informácií – spracovanie informačnej brožúry a informačných letákov.
  • Act08: Záverečná konferencia – organizovanie záverečnej konferencie. Počet účastníkov bol približne 80.
  • Act09: Projektový manažment – operačné a kontinuálne riadenie projektu; finančný manažment.
  • Act10: Preklady a interpretácia – preklady slovenských výstupov projektu, tlmočenie počas projektových stretnutí a záverečnej konferencie.

Viac info o projekte a jeho výstupoch nájdete tu: http://transhusk.eu/