Pre Ministerstvo dopravy, výstavby (a regionálneho rozvoja) Slovenskej republiky bola v rokoch 2016-2017 spracovávaná Spoločná urbanistická štúdia rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia (ďalej len ako „štúdia“). Jedná sa o aktivitu realizovanú v rámci činnosti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany životného prostredia a ochrany prírody, pracovná skupina pre oblasť územného plánovania.

 

 

Spoločným cieľom štúdie slovensko-maďarského prihraničného územia bola:

  • aktualizácia vzájomných poznatkov v oblasti územného plánovania oboch susediacich krajín,
  • koordinácia slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce z hľadiska základných demografických, sociálnych a ekonomických východísk podmieňujúcich územný rozvoj,
  • z hľadiska rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry a
  • ochrany životného prostredia a ochrany prírody.

Jednou z priorít bolo aj posúdenie územných plánov a plánov regionálneho rozvoja z hľadiska podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce.

Štúdia zhodnotila spoločné príležitosti a možnosti územného rozvoja slovenského a maďarského prihraničného územia v súlade s aktivitami regionálnych a miestnych inštitúcií, získanie komplexných poznatkov o možnostiach a limitoch rozvoja prihraničného územia, o koordinácií územných prejavov odvetvových a prierezových zámerov.

Štúdia obsahuje zoznam odporúčaní pre rozvoj prihraničných regiónov, najmä z hľadiska vzájomného zosúladenia výhod pre spoločnú spoluprácu v územnom rozvoji, ktorý má zabezpečiť územnú súdržnosť v rozvoji dopravnej a technickej infraštruktúry, sociálnu súdržnosť, spoločnú ochranu a využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Textové aj grafické výstupy štúdie 

 

Pre účely spracovania Štúdie bola, ako podporný nástroj, vytvorená on-line GIS aplikácia.

Slovak-Hungarian Spatial Study

 

 

 

 

Translate »