Informácie o projekte

Názov: Crossing the borders: Studies on cross-border cooperation within the Danube Region + Case Study: Ister-Granum EGTC, CESCI, 2014

Vedúci partner projektu: CESCI (Central European Service for Cross-border Initiatives), Maďarsko

Hlavný cezhraničný partner za Slovensko : Inštitút priestorového plánovania (IPP)

Spôsob financovania: Hungarian Ministry of Public Administration and Justice

Termín realizácie: od 06/2014 do 11/2014

Rozpočet IPP: 22 100,00 EUR

Popis projektu: 

Cieľom projektu bolo rozvinúť súčasné podmienky cezhraničnej spolupráce v povodí Dunaja/na území Dunajského regiónu, t. j. identifikovať sociálno-ekonomické črty hraničných regiónov; rámcové podmienky pre cezhraničnú spoluprácu; a popísať príklady osvedčených postupov cezhraničnej spolupráce, ktoré boli prezentované v 14 prípadových štúdiách.

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity, ktoré realizoval projektový partner (IPP):

  • Výskumno-vývojové aktivity (základný výskum) pozostávajúci z 2 častí:

1) Vytvorenie databázy v anglickom jazyku a informačnej bázy na základe špecifikovanej metodiky.

2) Vypracovanie 2 prípadových štúdií v anglickom jazyku s cieľom identifikovať a prezentovať príklady dobrej praxe.

 

Viac info o projekte a jeho výstupoch nájdete tu: http://institute.cesci-net.eu/en/crossing-borders-studies

Translate »