Naše skúsenosti

Naše služby a poradenstvo využívajú najmä samosprávne kraje (Bratislavský, Nitriansky, Trnavský aj Košický samosprávny kraj), mestá, obce aj mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy ale aj ústredné orgány štátnej správy (Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy SR, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu) a výskumné inštitúcie (Technická univerzita v Košiciach). Od svojho založenia „Inštitút priestorového plánovania“ a jeho špecialisti spolupracovali aj na medzinárodných projektov v oblasti priestorového plánovania v Nemecku, Českej republike, Maďarsku ale aj v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátku, Moldavsku a na Ukrajine.

0
rokov kontinuálne poskytujeme naše služby a poradenstvo
0
územných plánov miest, obcí a samosprávnych krajov, ich zmien a doplnkov
0
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest, obcí a samosprávnych krajov
0
vytvorených a publikovaných geografických informačných systémov (WMA služieb)
0
plánov ochrany životného prostredia miest, obcí a samosprávnych krajov a hodnotení vplyvov na životné prostredie
0
medzinárodných a cezhraničných projektov v oblasti priestorového plánovania
0
vypracovaných strategických dokumentov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility a logistiky
0
výskumných, metodických a vzdelávacích aktivít v oblasti priestorvého plánovania
Translate »