Názov projektu:

Klient:

Popis:

Informačný systém funkčno-priestorovej regulácie územia mesta Komárno.

mesto Komárno.

Regulačný výkres územného plánu mesta Komárno v on-line mapovej aplikácií.

V spolupráci s ateliérom AUREX sme vytvorili informačný systém funkčno-priestorovej regulácie územia mesta Komárno, ktorý tvorí záväzný výkres územného plánu mesta.

Výkres č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami v mierke M = 1 : 10 000.

Zastavovacie podmienky tvoria Označenie regulačného bloku (RB), typ funkčného využitia (FP), Percento zastavanej plochy (% max), maximálna podlažnosť (NP max), percento plochy zelene (% min), intervenčné zásahy a v niektorých prípadoch aj doplňujúci regulatív v podobe požadovanej podoby bloku.

GIS ÚPN KOMÁRNO

Výkres funkčno-priestorovej regulácie územia.

Translate »