Cieľ projektu

Hlavným cieľom je vytvoriť udržateľný spôsob (systém) pre vzájomné porovnanie jednotlivých sídel prostredníctvom hodnotenia človekom vytvoreného prostredia na bývanie a život. Zámerom bolo vytvorenie bázy dát, ktorá sprístupní údaje o základných zložkách sídelného prostredia obcí a zároveň vyvolá diskusiu na tému merania, hodnotenia a zvyšovania kvality sídelné prostredia obcí a miest a tým zlepší celkovú kvalitu života obyvateľov danej obce, resp. mesta.
Zároveň vďaka porovnaniu môžu mestá a obce pochopiť, kde sú ich silné alebo naopak slabé stránky. To môže pomôcť prijať informovanejšie politické rozhodnutia a riadiť efektívnej svoj rozvoj.

Pozadie projektu

Každé sídelné prostredie, každé sídlo a ich zoskupenia majú systémy riadenia ich života a rozvoja. Jedným z významných subsystémov ich riadenia je riadenie rozvoja procesu výstavby, prostredníctvom ktorého sa realizujú také cieľavedomé zmeny v území, ktoré umožňujú riešiť problémy spojené zo zabezpečovaním kvalitného sídelného prostredia.
Riadenie procesu výstavby je činnosť, ktorá prostredníctvom svojich nástrojov, udržiava svoj predmet – ktorým je územie v takom stave, ktorý umožňuje ľudskému spoločenstvu obývajúce sídlo v ňom žiť. Cieľom riadenia procesu výstavby je zabezpečovať, aby územie bolo v stave kvalitného sídelného prostredia, čo je zároveň aj jeho produktom.
Vypracovanie projektu nadviazalo na nasledujúce projekty/úlohy, ktoré realizoval náš:

Prístup k pojmu Monitorovanie kvality sídelného prostredia v projekte

Problematika monitorovania kvality sídelného prostredia, resp. miery efektívneho využitia územia z hľadiska života spoločenstva ľudí v danom sídle sa v súčasnej legislatíve nazýva územno-technický podklad.
Monitorovanie je proces v ktorom sledujeme vývoj nejakého objektu v našom prípade územia a následne ho porovnávame s nejakým normatívne stanoveným stavom, v našom prípade s územným plánom. Sledujeme to prostredníctvom sústavy ukazovateľov, reprezentujúcich jednotlivé faktory sídelného prostredie, pričom ide o také ukazovatele, ktoré sú, resp. by mali byť definované v príslušnom územnom pláne. Zložitosť tohto procesu je podmienená viacerými skutočnosťami.

  1. Zložitosťou predmetu monitorovania – jedná sa o pomerne veľké množstvo ukazovateľov vztiahnutých k jednotlivým faktorom sídelného prostredia, ktoré sa vyvíjajú v jednotlivých častiach územia v čase, navzájom sa ovplyvňujú a podmieňujú, pričom z týchto interakcií vznikajú rôzne viac či menej poznané synergické efekty (mnohé sú nepoznané);
  2. Dostupnosťou a dôveryhodnosťou údajovej základne – existujú mnohé štatistiky rôznej miery dôveryhodnosti a podrobnosti;
  3. Existenciou vhodných metód hodnotenia;
  4. Mierou organizovanosti územného plánovania a sily jeho koordinačných aktivít.

Kontakt a autorstvo

Hodnotenie kvality sídelného prostredia obcí na Slovensku pripravil „Inštitút priestorového plánovania“ (Ľubomír Macák, Filip Polonský, Kristína Dunajová, Radka Siváková a Matúš Bizoň). Na podobe projektu sa podieľal aj Július Hanus. V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov na doplnenie nás môžete kontaktovať na ipp@ipp-oz.sk.
Základné údaje celkového indexu ako aj údaje za jednotlivé tematické súhrnné indexy sú voľne stiahnuteľné pre nekomerčné použitie. Pri používaní údajov je potrebné dodržať platný autorský zákon a uviesť zdroj „© Inštitút priestorového plánovania“. Podrobnejšie údaje zahŕňajúce vstupné dáta sú dostupné po vzájomnej dohode.

Prehľad monitorovacích ukazovateľov podľa tematických oblastí kvality sídelného prostredia

Obyvateľstvo

Hustota obyvateľstva

Hustota obyvateľstva vyjadruje pomer počtu obyvateľov k rozlohe územia.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet obyvateľov k 31. 12. príslušného roka a Celková výmera územia v príslušnom roku.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021), databáza DATAcube.
Jednotka: obyv./km2

Index rastu počtu obyvateľov

Index rastu počtu obyvateľov vyjadruje podiel počtu obyvateľov na konci a na začiatku analyzovaného obdobia násobený hodnotou 100.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet obyvateľov na konci a na začiatku analyzovaného obdobia.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Hrubá miera celkového prírastku

Hrubá miera celkového prírastku vyjadruje súčet prirodzeného prírastku a migračného salda, na 1 000 obyvateľov stredného stavu.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet živonarodených v príslušnom roku, počet zomrelých v príslušnom roku, počet prisťahovaných v príslušnom roku, počet vysťahovaných v príslušnom roku a stredný stav obyvateľstva v príslušnom roku.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Index vitality

Index vitality vyjadruje pomer predproduktívnej (0-14 rokov) a poproduktívnej (65+ rokov) zložky obyvateľstva.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) ku dňu SODB, resp. za príslušný rok, a počet obyvateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov) ku dňu SODB, resp. za príslušný rok.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021), databáza DATAcube.
Jednotka: index

Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským
vzdelaním

Podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním vyjadruje podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským spolu z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním ku dňu SODB.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021), databáza DATAcube.
Jednotka: index

Domový a bytový fond

Priemerná obložnosť bytu

Priemerná obložnosť bytu vyjadruje počet trvalo bývajúcich obyvateľov na 1 trvale obývaný byt.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet trvalo bývajúcich obyvateľov ku dňu SODB a počet trvale obývaných bytov ku dňu SODB.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Intenzita bytovej výstavby

Intenzita bytovej výstavby vyjadruje počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Počet dokončených bytov v príslušnom roku a počet obyvateľov k 31. 12. príslušného roka.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – interná databáza, Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Občianska vybavenosť

Dostupnosť obce k najbližšej obci s bankou

Dostupnosť obce k najbližšej obci s bankou vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza banka v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce s bankou.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a vlastná databáza na báze webov jednotlivých bánk.
Jednotka: min.
Pozn. 1: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).
Pozn. 2: Cestné dostupnosti (platí pre všetky súvisiace ukazovatele) boli vypočítané v prostredí ArcGIS, rozšírenie Network Analyst. V tomto modeli bolo každému typu cestnej komunikácie pridelená jednotná hodnota priemernej rýchlosti.

Dostupnosť obce k najbližšej obci s hypermarketom, resp. „retail“ parkom (nad 2500 m2)

Dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu resp. „retail“ parku vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza hypermarket, resp. „retail“ park v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce s hypermarketom, resp. „retail“ parkom.

Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC, vlastná databáza na báze webov jednotlivých nákupných centier, definícia hypermarketu vychádza z Križan, F. and Bilková, K. (2014), “Transformácia maloobchodu na Slovensku”, In Lauko, V. (ed). Regionálne dimenzie Slovenska, UK, Bratislava.

Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k svojmu sídlu obvodného riaditeľstva policajného zboru

Dostupnosť obce k svojmu sídlu obvodného riaditeľstva policajného zboru vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza sídlo obvodného riaditeľstva policajného zboru v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia sídla OR PZ.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a sídla obvodného riaditeľstva policajného zboru – Ministerstvo vnútra SR (www.minv.sk).
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru

Dostupnosť k najbližšej hasičskej stanici vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza sídlo okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a hasičská stanica: Ministerstvo vnútra SR (http://www.minv.sk/?hasici-zachranari).
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšej strednej škole

Dostupnosť obce k najbližšej strednej škole vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza stredná škola v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce so strednou školou.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici

Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci, v ktorej sa nachádza nemocnica v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce s nemocnicou.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a e-vuc.sk, nemocnice.ineko.sk.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Lekáreň v obci

Ukazovateľ vyjadruje, či sa v danej obci nachádza lekáreň.
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia lekárne v obci.
Zdroje údajov: regionálne štatistiky DATAcube (DATAcube.statistics.sk).
Jednotka: áno/nie

Pošta v obci

Ukazovateľ vyjadruje, či sa v danej obci nachádza pošta.
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia pošty v obci.
Zdroje údajov: regionálne štatistiky DATAcube (DATAcube.statistics.sk), www.posta.sk.
Jednotka: áno/nie

MŠ v obci

Ukazovateľ vyjadruje, či sa v danej obci nachádza materská škola (MŠ).
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia materskej školy v obci.
Zdroje údajov: Regionálne štatistiky DATAcube (DATAcube.statistics.sk).
Jednotka: áno/nie

ZŠ v obci

Ukazovateľ vyjadruje, či sa v danej obci nachádza základná škola (ZŠ).
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia základnej školy v obci.
Zdroje údajov: Regionálne štatistiky DATAcube (DATAcube.statistics.sk).
Jednotka: áno/nie

Hospodárska štruktúra a trh práce

Miera evidovanej nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti vyjadruje podiel nezamestnaných obyvateľov k celkovému počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva (pracujúci, pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní, osoby na materskej dovolenke).
Primárne/vstupné ukazovatele: Ekonomická aktivita obyvateľstva (počet nezamestnaných, počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva)
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 obyvateľov

Počet fyzický osôb podnikateľov na 1000 obyvateľov
Primárne/vstupné ukazovatele: Fyzické osoby podnikatelia a počet obyvateľov k 31. 12. príslušného roka.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube
Jednotka: počet

Podiel právnických osôb ziskových na celkovom počte právnických osôb

Podiel právnických osôb ziskových na celkovom počte právnických osôb.
Primárne/vstupné ukazovatele: Právnické osoby ziskové a právnické osoby spolu.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube
Jednotka: index

Počet právnických osôb ziskových na 1000 obyvateľov

Počet právnických osôb ziskových na 1000 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Právnické osoby ziskové a počet obyvateľov k 31.12. príslušného roka.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube
Jednotka: počet

Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva

Miera ekonomickej aktivity vyjadruje podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva (pracujúci, pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní, osoby na materskej dovolenke), k počtu obyvateľov v produktívnej zložke obyvateľstva (15 až 64 rokov).
Primárne/vstupné ukazovatele: Ekonomická aktivita obyvateľstva a vekové skupiny obyvateľstva
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).

Využitie územia

Koeficient ekologickej stability

Koeficient ekologickej stability vyjadruje pomer ekologicky stabilných a ekologicky nestabilných prvkov krajinnej štruktúry.
Primárne/vstupné ukazovatele: podiel stabilných plôch voči nestabilným plochám, výmera ornej pôdy – nestabilná, výmera viníc – stabilná, výmera ovocný sad – stabilná, výmera trvalých trávnych porastov – stabilná, výmera lesných pozemkov -stabilná, výmera vodných plôch – stabilná, výmera zastavaných plôch a nádvorí – nestabilná a výmera ostatných plôch – nestabilná.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Stupeň zastavanosti

Podiel zastavanej pôdy z celkovej výmery pôdy (stupeň zastavanosti).
Primárne/vstupné ukazovatele: výmera zastavaných plôch a nádvorí, výmera ostatných plôch a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Stupeň zornenia

Podiel ornej pôdy z celkovej výmery obce (stupeň zornenia).
Primárne/vstupné ukazovatele: Výmera ornej pôdy a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Stupeň lesnatosti

Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery obce (stupeň lesnatosti).
Primárne/vstupné ukazovatele: Výmera lesných pozemkov a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube, Štatistický úrad Slovenskej
republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Podiel vodnej plochy z celkovej výmery obce

Podiel vodnej plochy (výmera vodnej plochy) z celkovej výmery obce.
Primárne/vstupné ukazovatele: Výmera vodnej plochy a celková výmera územia.

Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: index

Životné prostredie

Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 km2

Ukazovateľ vyjadruje množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 km2 daného územia.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo tuhých znečisťujúcich látok a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/10km2
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidov síry na 10 km2

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidov síry na 10 km2 daného územia.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidov síry a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/10km2
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidov dusíka na 10 km2

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidov dusíka na 10 km2 daného územia.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidov dusíka a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/10km2
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 daného územia.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidu uhoľnatého a celková výmera územia.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/10km2
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 100 obyvateľov

Ukazovateľ vyjadruje množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 100 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo tuhých znečisťujúcich látok a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/100obyv.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidov síry a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/100obyv.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidov dusíka a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/100obyv.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 obyvateľov

Ukazovateľ vyjadruje množstvo oxidu uhoľnatého na 100 obyvateľov.
Primárne/vstupné ukazovatele: Množstvo oxidu uhoľnatého a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: Slovenský Národný Emisný Informačný Systém a Štatistický úrad Slovenskej republiky – databáza DATAcube.
Jednotka: t/100obyv.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Finančné ukazovatele

Bežné výdavky na 1 obyvateľa

Bežné výdavky na 1 obyvateľa.
Primárne/vstupné ukazovatele: Bežné výdavky a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: INEKO (na základe údajov z Ministerstva financií SR – DataCentrum).
Jednotka: EUR

Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa

Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa.
Primárne/vstupné ukazovatele: Kapitálové výdavky a počet obyvateľov k 31.12.
Zdroje údajov: INEKO (na základe údajov z Ministerstva financií SR – DataCentrum).
Jednotka: EUR

Bilancia bežného účtu

Bilancia bežného účtu.
Primárne/vstupné ukazovatele: bežné príjmy a bežné výdavky k 31.12.
Zdroje údajov: INEKO (na základe údajov z Ministerstva financií SR – DataCentrum).
Jednotka: EUR

Okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita.
Primárne/vstupné ukazovatele: finančné účty a krátkodobé záväzky k 31.12.
Zdroje údajov: INEKO (na základe údajov z Ministerstva financií SR – DataCentrum).
Jednotka: EUR

Technická infraštruktúra

Podiel domov pripojených na verejný vodovod

Podiel domov pripojených na verejný vodovod.
Primárne/vstupné ukazovatele: štruktúra domov pripojených na verejný vodovod.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Podiel domov pripojených na kanalizačnú sieť

Podiel domov pripojených na kanalizačnú sieť.
Primárne/vstupné ukazovatele: štruktúra domov pripojených na verejnú kanalizačnú sieť.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Podiel domov pripojených na plynofikačnú sieť

Podiel domov pripojených na plynofikačnú sieť.
Primárne/vstupné ukazovatele: štruktúra domov pripojených na plynofikačnú sieť.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Doprava

Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej cesty

Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej cesty vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej cesty v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia mimoúrovňovej križovatky diaľnice resp. rýchlostnej cesty.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN/Ex/SC

Dostupnosť obce k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN/Ex/SC vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN/Ex/SC v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN/Ex/SC.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje vlak vyššej kategórie – EC/IC/EN/Ex/SC – vlastná geodatabáza, www.zsr.sk, www.cp.sk.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak kategórie REx a vyššej

Dostupnosť obce k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak kategórieREx a vyššej vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje vlak kategórie REx a vyššej v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje vlak kategórie REx a vyššej.
Zdroje údajov: vlastná databáza na báze podkladov od SSC a lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje vlak kategórie REx (regionálny expres) a vyššej (t.j. R/RR/Ex/EC/IC/EN/Ex) – vlastná geodatabáza, www.zsr.sk, www.cp.sk.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Lokalizácia osobnej železničnej stanice s pravidelnou dopravou

Ukazovateľ vyjadruje, či sa v danej obci nachádza osobná železničná stanica s pravidelnou dopravou.
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia osobnej železničnej stanice s pravidelnou dopravou v obci.
Zdroje údajov: vlastná geodatabáza lokalizácie osobnej železničnej stanice s pravidelnou dopravou –
www.zsr.sk, www.cp.sk.
Jednotka: áno/nie

Sídelná štruktúra

Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva, odchádzajúceho za prácou, z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Primárne/vstupné ukazovatele: Odchádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) a počet EAO.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov

Podiel žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov) odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov).
Primárne/vstupné ukazovatele: Odchádzka žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov) a počet žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov).
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva, dochádzajúceho za prácou, z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Primárne/vstupné ukazovatele: Dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov a počet EAO.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov

Podiel žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov) dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov).
Primárne/vstupné ukazovatele: Dochádzka žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov) a počet žiakov a študentov (vrátane vysokoškolákov).
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021).
Jednotka: index

Podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO

Podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO.
Primárne/vstupné ukazovatele: rozdiel medzi celkovou dochádzkou a odchádzkou za prácou a vzdelaním pripočítaný k celkovému počtu TBO a počet trvalo bývajúcich obyvateľov (TBO) k dňu SODB.
Zdroje údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky – SODB (2021) a Štatistický úrad Slovenskej republiky databáza DATAcube.
Jednotka: index

Cestovný ruch

Dostupnosť obce k najbližším kúpeľom, či termálnemu kúpalisku

Dostupnosť obce k najbližším kúpeľom, či termálnemu kúpalisku vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci s kúpeľmi alebo termálnym kúpaliskom v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce s kúpeľmi alebo termálnym kúpaliskom resp. akvaparkom.
Zdroje www.sportoviska.sk a vlastná databáza
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému štadiónu (krytej hale)

Dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému štadiónu (krytej hale) vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci so zimným štadiónom (krytou halou) v min.
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce so zimných štadiónom (krytou halou).
Zdroje údajov: www.sportoviska.sk a vlastný prieskum.
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Dostupnosť obce k najbližšej pamiatke UNESCO

Dostupnosť obce k najbližšej pamiatke UNESCO vyjadruje časovú dostupnosť obce (tzv. „centroid“ obce) po cestnej sieti k najbližšej obci s pamiatkou UNESCO v min
Primárne/vstupné ukazovatele: cestná sieť a lokalizácia obce s pamiatkou UNESCO.
Zdroje údajov: https://whc.unesco.org/en/statesparties/sk a vlastný prieskum
Jednotka: min.
Pozn.: Indikátor má reverzný charakter (t. j. vyššia hodnota znamená horšiu hodnotu).

Múzeum v obci

Ukazovateľ vyjadruje, či sa na území danej obce nachádza múzeum.
Primárne/vstupné ukazovatele: existencia múzea v obci.
Zdroje údajov: regionálne štatistiky DATAcube (DATAcube.statistics.sk), vlastný prieskum
Jednotka: áno/nie


Verzia 1.0
Vytvorené dňa 21. 05. 2024

Translate »