Názov projektu:

Klient:

Popis:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.

Bratislavský samosprávny kraj.

Komplexná aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie regiónu.

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-R BSK predstavujú rozsiahlu aktualizáciu, ktorá sa dotýka prakticky každej kapitoly dokumentácie. V smernej, ako aj v záväznej časti.

Zmeny a doplnky č. 2 smernej časti sú spracované aktualizáciou úplného platného znenia, ktoré tvorí čistopis ÚPN-R BSK z roku 2013 v znení Zmien a doplnkov č. 1 z roku 2017, zverejneného na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja.

Grafická časť Zmien a doplnkov č. 2 je spracovaná v podobe samostatných výkresov, v ktorých sú jednotlivé aktualizácie vyjadrené formou označenia zrušených grafických prvkov, t.j. priestorových informácií, ktoré sa z ÚPN-R vypúšťajú, ako aj zvýraznením nových javov, ktoré sa do ÚPN-R dopĺňajú.

Celý obsah a rozsah tohto balík zmien sa dá priblížiť v šiestich témach.

  • Viac ako milión obyvateľov
  • Legislatívne východiská
  • Klimatická agenda
  • Nová koncepcia cyklodopravy
  • Cestná doprava
  • Storočie železníc
  • Dáta


Napísali o nás:

Bratislavský kraj čaká aktualizácia územného plánu. Pribudnú nové plochy na bývanie?

Napísali o nás:

Rozvojové plochy bývania sú veľkou výzvou pre územný plán regiónu Bratislavského kraja!

Kompletne zverejnený materiál >>>

Translate »