Názov projektu:

Klient:

Popis:

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2022.

Košický samosprávny kraj.

Zapracovanie strategického územia Valaliky pre priemyselný park Volvo do územného plánu regiónu.

Hlavným dôvodom obstarania a spracovania Zmien a doplnkov č. 5/2022 je zapracovanie zámeru priemyselného parku na Strategickom území Valaliky do platnej územnoplánovacej dokumentácie Vyššieho územného celku Košického kraja, primerane mierke a metodike spracovanie územného plánu regiónu Košického samosprávneho kraja v úplnom a platnom znení zmien a doplnkov 2004 (č. 1), 2009 (č. 2), 2014 (č. 3), 2017 (č. 4).

V zmysle Zákona o významných investíciách Vláda Slovenskej republiky uznesením schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky.

Návrh zmien a doplnkov č. 5/2022 je spracovaný ako samostatná príloha schváleného Územného plánu Vyššieho územného celku Košický kraj v znení všetkých doposiaľ schválených Zmien a doplnkov.

Grafická časť je spracovaná ako samostatná priesvitková náložka, resp. samostatný výkres, na ktorom sú v pôvodných farbách a typoch čiar vyznačené navrhované úpravy, ktoré sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 5/2022. Grafická časť zachováva mierku platných výkresov ÚPN VÚC. Pred zahájením vlastných prác sme však v zmysle doposiaľ schválených zmien a doplnkov potrebovali na jednom mapovom diela „zreštaurovať“ platný právny stav.

Podkladom pre Zmeny a doplnky bola „Štúdia realizovateľnosti Priemyselný park Valaliky Industrial Park“ od spoločnosti PROMT s.r.o.

Kompletne zverejnený materiál >>>

Translate »