Názov projektu:

Klient:

Popis:

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

Nitriansky samosprávny kraj.

Nová územnoplánovacia dokumentácia na regionálnej úrovni.

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja nevznikol na bielom nepopísanom papieri. K dispozícii je platná územnoplánovacia dokumentácia tohto regiónu z roku 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 1, ktorá obsahuje v praxi overenú poznatkovú bázu o dovtedajšom usmerňovaní rozvoja kraja. V rámci prípravy novej dokumentácie boli spracované Prieskumy a rozbory, ktoré tvorí 369 strán textu s 83 doplňujúcimi schémami a 8 výkresov grafickej časti. Spracované boli s dôrazom na aktuálne spolupôsobenie všetkých priestorových informácií. Popísaný bol súčasný stav, predchádzajúci vývoj, no v značnej miere boli naznačené aj zámery budúceho rozvoja jednotlivých funkčných zložiek regionálnej úrovne územného plánu. V Prieskumoch a rozboroch boli zohľadnené všetky priestorovo relevantné informácie z jednotlivých spracovaných a prijatých rozvojových koncepcií Nitrianskeho kraja. Na základe toho bolo spracované, prerokované a schválené Zadanie.

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (ďalej aj ako ÚP R NK) je riešený podľa platnej legislatívy SR, hlavne v zmysle Stavebného zákona a Vyhlášky o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v ich platnom znení. Znamená to, že obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť sa navyše delí na smernú časť a záväznú časť. Pri tvorbe urbanistickej koncepcie sú navyše zohľadnené aj dokumenty, ktoré sa venujú dlhodobému vývoju štruktúry osídlenia kraja, či dokonca celej SR.

Pod výsledkom územného plánu treba chápať primárne záväznú časť. Tá obsahuje záväzné zásady a regulatívy územného rozvoja, ktoré sa vyhlasujú prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia, čím nadobúdajú charakter regionálneho zákona. Súčasťou záväznej časti je textová, ako aj príslušná grafická schéma. Na druhej strane, smerná časť je zdôvodňujúca, vysvetľujúca, resp. popisujúca zložka de jure vyhlásených záväzných častí riešenia.

Pri kapitolách záväznej časti je uvedený odkaz na kapitoly smernej časti,
v ktorých je popísané zdôvodnenie aplikovaných zásad a regulatívov. Úsilie o kon-zistentné previazanie smernej a záväznej časti platí v ÚP R NK aj naopak. Pri ka-pitolách smernej časti sú uvedené odkazy na záväznú časť, kde sú koncepčné princípy, zásady a regulatívy územného plánu, ktoré tvoria základný nástroj pre ich implementáciu do rozhodovacích procesov územného rozvoja celého kraja. Zosúladenie 26 hlavných kapitol smernej časti so zásadami a regulatívmi 17 tematic-kých oblastí záväznej časti, je metodicky usporiadané do nasledovných blokov:

  • Širšie vzťahy.
  • Osídlenie a sídelná štruktúra.
  • Environment, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
  • Hospodárstvo a sociálne veci.
  • Doprava a technická infraštruktúra.
  • Evaluácia.

Kompletne zverejnený materiál >>>

Translate »