Názov projektu:

Klient:

Popis:

Ideová štúdia zóny Palatínske.

Súkromný investor.

Urbanistická štúdia ako podklad pre Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno.

Pri príprave nového územného plánu mesta Komárno bolo akceptované usporiadanie pozemkov, už toho času evidované v katastri nehnuteľností. Jednou z hlavným výziev spracovania štúdie bolo teda navrhnúť priestorovú reorganizáciu územia vzhľadom na širšie súvislosti riešeného územia dnes platným územným plánom mesta. Navrhnúť dopravnú kostru, ktorá by prepájala rozhodujúce prevádzkové smery, vrátane zhodnotenia optimálnych polôh na nové dopravné napojenia, ako aj minimalizovať potrebu budovania nových dopravných križovaní na nadradenú cestnú sieť. Špecifikom bolo pritom zohľadniť dopravné napojenie riešeného územia na pripravovaný privádzač na severný obchvat mesta Komárno.

Podľa požiadaviek investora sme na ploche cca 35,2 ha umiestnili celkovo 315 rodinných domov o priemernej výmere stavebného pozemku 636 m 2 a 936 bytov o priemernej metráži 60 m 2. Výška nepresiahla 4 NP.

Celková zastavanosť podľa regulačných blokov územného plánu pritom neprekročila 20 %.


Translate »