Názov projektu:

Klient:

Popis:

Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá, Senec.

Mesto Senec.

Prieskumy a rozbory pre spracovanie urbanistickej štúdie rozvoja Slnečných jazier v Senci.

Analytická časť urbanistickej štúdie je definovaná ako Komplexný urbanistický rozbor, ktorý reflektuje aktuálny stav funkčného využitia a priestorového usporiadania budov, objektov a plôch, ako aj identifikuje všetky relevantné limity rozvoja riešeného územia. Obsahuje grafickú, t.j. výkresovú časť a textovú časť s doplňujúcimi schémami vyjadrujúcimi súčasný stav lokality.

Výstupom etapy je identifikácia problémov, stretov záujmov, ako aj potenciálov na riešenie UŠ. Taktiež sme spracovali návrh Zadania, ktorý je aktuálne vo fáze prerokovania a schvaľovania.

Hlavným cieľom rozvoja územia časti Slnečných jazier je územnotechnické zlepšenie prostredia a dobudovanie občianskej vybavenosti, športových plôch a rekreačných zón.

Nakoľko je hlavným nedostatkom Slnečných jazier nepriaznivý podiel výmery povrchu zeme nad vodnou hladinou, t.j. súše, k vodnej ploche, a teda aj poddimenzovanie verejných pláží, s čím súvisí aj obmedzená možnosť vybudovania potrebnej športovej a turistickej vybavenosti, požadovanej nadregionálnym významom zóny, ako aj predimenzovaná a urbanisticky, resp. architektonicky, neriadená výstavba, najmä súkromných chát (obostavanie brehov), je potrebné uvažovať s možnosťou rozšírenia areálu v severnej časti zóny, vrátane záberu plôch PPF, a tiež s napojením na plánovaný severovýchodný obchvat mesta Senec.

Translate »