Názov projektu:

Klient:

Popis:

Štúdia využitia územia Trawnik.

Súkromný investor.

Transformácia štrkovísk v obciach Trávnik a Číčov do rekreačnej zóny.

Pri transformácii štrkoviska do rekreačnej zóny sme si dali za cieľ vytvoriť organizačne fungujúce, krajinne estetické a kvalitne humanizované prostredie. Urbanizmus koncepčne kopíruje morfológiu terénu, ktorá je daná nepravidelnou brehovou čiarou vodných plôch. Paralelne vedie komunikácie, ktoré vytvárajú nielen základný komunikačný systém, ale aj zdanlivo rastlú kompozíciu územia. Umiestňuje sem rekreačné chaty, houseboaty, ako aj rodinné domy, vybavenosť či bufety. Dôraz je pritom kladený na peší pohyb smerom k verejne prístupným plážam.

Výmera riešeného územia predstavuje 362 857 m 2. Funkčné využitie riešeného územia možno komplexne označiť ako polyfunkčné územie bývanie v rodinných domoch, základnej vybavenosti a rekreácie v prírodnom prostredí troch vodných plôch.

Urbanistická koncepcia navrhuje 40 chát pre individuálnu rekreáciu situované na brehu jazera, alternatívne možno uvažovať až s 20 rekreačnými plávajúcimi objektmi typu houseboat, ďalej s individuálnou výstavbou 108 samostatne stojacich rodinných domom a doplnkovo aj s budovami občianskej vybavenosti a športu, ktoré by mali slúžiť pre komunitné centrum, maloobchod, reštauráciu. V neposlednom rade sú navrhnuté aj drobné stavby bufetov. Súčasťou riešenia je nevyhnutná dopravná a technická infraštruktúra, ako aj krajinárska úprava plôch zelene.

Prírodná scenéria vodných plôch je v urbanistickom riešení umocnená prostredníctvom šiestich prístupných pláží a verejného móla s možnosťou skákania do vody, resp. verejných plôch s parkovo upravenou zeleňou pri vodných plochách. Ide o viacero menších pláží, ktoré budú vyvážene pokrývať celé riešené územie.

Účelom štúdie je spracovanie územnoplánovacieho podkladu, na základe ktorého bude možné usmerňovať rozvoj výstavby v rámci celého riešeného územia.

Translate »