"INŠTITÚT PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA"

"Think-tank " zaoberajúci sa
územným plánovaním, urbanizmom, regionálnym rozvojom, životným prostredím, klímou, ekológiou a udržateľnou mobilitou
za využitia najmodernejších technológií geografických informačných systémov.

Inštitút priestorového plánovania je etablovaný aj pod skratkou „IPP“.

GEOPORTÁL.

Geografický informačný portál IPP prináša
webové mapové služby, on-line aplikácie, geodatabázy a špecializovaný GIS portál.

HODNOTENIE KVALITY SÍDELNÉHO PROSTREDIA.

Webová mapová aplikácia IPP prináša
hodnotenie kvality sídelného prostredia obcí a miest, ich vzájomné porovnanie vrátane zobrazenia silných a slabých stránok.

NAŠE SKÚSENOSTI

Naše služby a poradenstvo využívajú najmä samosprávne kraje (Bratislavský, Nitriansky , Trnavský aj Košický samosprávny kraj), mestá, obce aj mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy ale aj ústredné orgány štátnej správy ( Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy SR, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu ) a výskumné inštitúcie (Technická univerzita v Košiciach). Od svojho založenia "Inštitút priestorového plánovania" a jeho špecialisti spolupracovali aj na medzinárodných projektoch v oblasti priestorového plánovania v Nemecku, Českej republike, Maďarsku ale aj v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku, Moldavsku a na Ukrajine.

0
kontinuálne poskytujeme naše služby a poradenstvo
0
územných plánov miest, obcí a samosprávnych krajov, ich zmien a doplnkov
0
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest, obcí a samosprávnych krajov
0
vytvorených a publikovaných webových mapových aplikácií (WMA)
0
plánov ochrany životného prostredia miest, obcí a samosprávnych krajov a hodnotení vplyvov na životné prostredie
0
medzinárodných a cezhraničných projektov v oblasti priestorového plánovania
0
vypracovaných strategických dokumentov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility a logistiky
0
výskumných, metodických a vzdelávacích aktivít v oblasti priestorového plánovania

Nové webové stránky IPP sú v testovacej prevádzke. Projekty v portfóliu budú priebežne dopĺňané. Pre viac info nás neváhajte kontaktovať.

Team IPP.
Translate »